EU-kommissionen ger rekommendationer för enklare hantering av patientjournaler över landgränser

I dagsläget varierar EU-medborgarnas tillgång till hälsodata mellan EU:s medlemsländer. Enbart vissa medlemsländer erbjuder sina medborgare tillgång till patientjournalen både i hemlandet och från ett annat EU-land. På grund av detta och i syfte att uppmuntra en ökad digital utveckling inom hälsa och vård gav EU-kommissionen rekommendationer den 6 februari för en enklare hantering av patientjournaler över landsgränser.

Den 21 januari 2019 blev Finland och Estland de första länder i EU att dela e-recept mellan länderna. Detta var en del av Ministerrådets och Europaparlamentets direktiv 2011/24 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Direktivet innebär att en EU-medborgare som flyttar från sitt hemland, på ett smidigt sätt kan få fortsatt vård i ett annat EU-land. E-recept-utbytet mellan Finland och Estland var ett viktigt steg i att uppfylla den första strategin som ska uppnå målen i direktivet, som går ut på att recept ska kunna skickas från ett EU-land och hämtas ut i ett annat.

Bakgrund

EU-kommissionens första meddelande i april 2018 om att möjliggöra en digital omvandling av hälsa och vård på den digitala inre marknaden, i syfte att skapa ett mer hälsosamt samhälle, identifierade tre områden där åtgärder behövs:

  • En trygg tillgång till data mellan landsgränser för EU:s medborgare.
  • Bättre data för att avancera forskning, förebyggande av sjukdomar och en personifierad hälsa och vård.
  • Digitala verktyg för att stärka medborgaren och en mer personcentrerad vård.

Rekommendationer för att växla upp den digitala utvecklingen av vård och hälsa

Den 6 februari 2019 kom EU med rekommendationer för den andra strategin för att uppnå målen i direktivet om patienträttigheter: Patientsummering som ska förse läkare inom EU med bakgrundsinformation om hälsorelaterade problem såsom allergier, pågående behandlingar, tidigare skador, operationer eller sjukdomar – vid sjukdomsfall eller akutvård i annat EU-land än patientens hemland. 

EU-kommissionens rekommendationer innebär att medlemsländerna ska utöka strategin om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att omfatta tre nya områden inom journaldelning: labbtester, utskrivningar samt bilder och avbilder – exempelvis röntgenbilder. Detta ska göras samtidigt som EU:s dataskyddslagar efterföljs.

Enligt kommissionären respektive viceordföranden för den digitala inre marknaden Andrus Ansip, och hälsokommissionären Vytenis Andriukaitis är rekommendationerna samt en effektiv implementering av EU-direktivet om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Läs direktivet här) något som medborgarna efterfrågat. Enligt ett pressutlåtande från EU-kommissionen innebär förslagen stora fördelar för EU:s medborgare:

  • Skulle en EU-medborgare ha en olycka eller plötsligt sjukdomsfall medan de reste i ett annat EU-land, skulle läkarna i värdlandet genast ha tillgång till sjukinformation om patienten. Detta skulle öka läkarnas förmåga att förse patienten med bästa möjliga vård. Den vården de gavs i värdlandet skulle dessutom sedan finnas tillgänglig för personens läkare i hemlandet.
  • Det skulle säkra kontinuerlig vård för medborgare medan de rör sig över landgränser inom EU.
  • Bidra till forskningen om större hälsoproblem så som kroniska sjukdomar. All data som delas kräver patientens godkännande och att det sker efter EU:s dataskyddslagar.
  • Förbättra effektiviteten och hållbarheten inom hälsosystemen, exempelvis genom att dela en patients labbtester eller radiologitester, så att proceduren inte skulle behöva upprepas bara för att patienten söker vård i ett annat EU-land. Detta skulle spara både tid och reducera sjukhuskostnader.

Läs rekommendationerna här i sin helhet.

Förutom Finland och Estland räknas Luxembourg och Tjeckien inom en snar framtid vara länderna som står på tur att dela patientjournaler över landgränser. 18 andra EU-medlemsländer förväntas utbyta patientsummeringar och e-recept innan slutet av 2021. Med stöttning av fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) med programmet för ett digitalt Europa, har många medlemsländer redan påbörjat på ett arbete med en digital e-hälsa serviceinfrastruktur. EU-kommissionen understryker att rekommendationerna som uppmuntrar EU:s medlemsstater att vidta åtgärder för digitala lösningar inom hälsoområdet innebär en viktig utveckling för EU som bör röra sig mot ett mer kompatibelt system med elektroniska hälsojournaler som går hand i hand med GDPR som skyddar personuppgifter.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande.

Frågor och svar.

/Clara Lundén

13 Feb 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information