EU-medborgarna negativa till vaccinationer – nu vill EU vända utvecklingen

EU-kommissionen vill ta itu med de avtagande vaccinationstäckningsgrader som EU sett de senaste åren. En central anledning till detta är enligt EU-kommissionen att EU-medborgarnas förtroende för vaccinationer har minskat. Efter omfattande undersökningar i medlemsländerna lanserade EU-kommissionen nyligen en rapport som belyser unionsmedborgarnas attityder gentemot vaccinationer. Rapporten vittnar bland annat om ökade sjukdomsfall tack vare bristande vaccinering. EU har med anledning av detta infört åtgärder för att öka medborgares vaccinationer.

Enligt EU-kommissionen vaccineras idag fler än 100 miljoner barn årligen mot sjukdomar som difteri, stelkramp, kikhosta, tuberkulos, polio, mässling och hepatit B. Vaccineringen förhindrar uppskattningsvis 2,5 miljoner dödsfall över hela världen varje år.

Trots de omfattande vaccinationerna står flertalet EU-länder inför oöverträffade utbrott av vaccin-förebyggbara sjukdomar på grund av otillräckliga vaccineringstäckningsgrader. Detta med anledning av en ojämlik tillgång till vacciner och ett avtagande av allmänhetens förtroende för vaccination. Utveckling ligger grund för en ökande oro och är en stor utmaning för folkhälsoexperter, enligt EU-kommissionen.

EU-kommissionens vill vända utvecklingen

EU-kommissionen meddelade 2018 om behovet och strävan efter ett stärkt EU-samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination till Europeiska rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén. 

Meddelandet kan ses som en ram av åtgärder av EU-kommissionen i samarbete med medlemsstaterna. Den ökade tveksamheten gentemot vaccinationer beskrivs som ett växande bekymmer i Europa och världen, vilket riskerar att undergräva vaccinationernas folkhälsovärde. Exempelvis har mässling ökat mellan 2016–2017 trefaldigt till drygt 14 000 sjukdomsfall inom EU, enligt EU-kommissionen. Läs meddelandet här.

EU-kommissionen lanserade en omfattande rapport i april 2019 där bland annat medborgares attityder och kunskapsnivå till vaccinationer i medlemsländerna undersökts. Det påpekas i rapporten att många européer känner till att vaccinen är noggrant testade, men däremot brister det i mångas kunskap om vaccinens effekter.

- Sverige och Nederländerna sticker ut då medborgarna har hög kunskap om vaccinationer, medan många medlemsländer, främst i öst, har en låg kunskapsnivå.

Läs rapporten här.

Några av åtgärderna

Vaccinationspolitiken är en kompetens hos de nationella myndigheterna, men EU-kommissionen hjälper EU:s medlemsländer att samordna politiken och de nationella programmen.

Europeiska rådet antog i december 2018 en rekommendation för att stärka EU:s samarbete om vaccinskyddande sjukdomar. Initiativet syftar till att ta itu med tvekan inför vaccinationer, förbättra samordningen om vaccinupphandling, stödja forskning och innovation och stärka EU:s samarbete om vaccinskyddande sjukdomar.

EU-länder uppmanas att utveckla och genomföra nationella vaccinationsplaner med initiativ för att förbättra täckningen och att införa rutinmässiga kontroller för vaccination status.

EU-kommissionen stärker sitt stöd till nationella insatser för att öka vaccinationstäckningen, bland annat med en gemensam åtgärd för vaccination som får finansiellt stöd från EU:s folkhälsoprogram.

/Hannes Wigerfelt

22 Maj 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information