EU-regler ska nu gälla gasledningar från och till tredjeland – förändringarna främjar försörjningstrygghet och jämnar ut priser

De regler som gäller för EU:s interna gasmarknad kommer i framtiden även gälla för gasledningar till och från tredjeland. Ministerrådet antog den 15 april officiellt förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska syfta till att stänga igen legala luckor i EU:s regelverk, samt öka konkurrenskraften, på gasmarknaden. Antagandet av förändringarna till gasdirektivet är det sista steget i den legislativa processen som började 2017 när EU-kommissionen lade fram det första förslaget till förändring i direktivet.

Den 15 april i år antog Ministerrådet förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska säkerställa att de regler som gäller på EU:s inre gasmarknad i framtiden även gäller för gasledningar till och från tredjeland.

Syftet med gasdirektivet och förändringarna

Gasdirektivet från 2009 syftar till att undanröja hindren för fullbordandet av den inre marknaden för naturgas. Några av huvudelementen i EU:s gasdirektiv från 2009, som reglerar EU:s gasmarknad, är åtskilt ägande, tillträde för tredje part, icke-diskriminerande priser och krav på öppenhet. Det övergripande målet med förändringarna i gasdirektivet är att se till att reglerna som gäller för EU:s gasmarknad också gäller för gasledningar mellan ett medlemsland och ett tredjeland, fram till medlemslandets lands- eller havsgränser.

Detta kommer att bidra till harmoniserad lagstiftning inom unionen och samtidigt motverka snedvridning av konkurrensen på unionens inre marknad för energi samt negativa effekter på försörjningstryggheten. Det kommer också att öka transparensen och skapa rättslig säkerhet för marknadsaktörerna, särskilt investerare i gasinfrastruktur och systemanvändare, vad gäller det tillämpliga regelverket.

Det antagna förslaget för förändring i direktivet gör det möjligt för undantag för redan befintliga gasledningar till och från tredjeländer, så väl som förtydligar reglerna för förhandling med tredjeländer och för undantag som gäller nya gasledningar.

Sista steget i lagstiftningsprocessen

Antagandet är det sista steget i den lagstiftningsprocessen. Det justerade direktivet börjar gälla 20 dagar efter att det publiceras i EU:s officiella tidning ”Official Journal of the European Union”. Medlemsländer har 9 månader på sig från det datumet för att arbeta om de nya reglerna till nationell lagstiftning. 

Läs mer om förslaget och gasdirektivet här.

Läs det förändrade direktivet om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas, här.

/Clara Lundén

24 Apr 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information