Europeiska rådet överens om förenkling av maritima regelverk

Europeiska rådet har antagit en position för en förenkling av maritima regelverk utifrån det förslag som EU-kommissionen lade i februari i år. Målet är att harmonisera EU:s regelverk med andra internationella regleringar för att minska administrationskostnader.

Sedan 2019 rapporteras all sjötrafik inom europeiska vatten i två olika system, både via EU:s ”monitoring, reporting, verification” (MRV) och till International Maritime Organisation (IMO). Nu följer Europeiska rådet det förslag som EU-kommissionen lade i februari i år och vill underlätta för skeppsägarna genom att delvis harmonisera rapporteringen till de båda organisationerna. Detta vill man göra samtidigt som man vill behålla målet att ställa om sjöfartsnäringen till att minska sin klimatpåverkan.

Europeiska rådet hoppas på att en grön omställning inom sjöfarten som i dagsläget utgör en mycket stor del av EU:s totala växthusgasutsläpp. Man tror att noggrann rapportering och redogörelse av sjöfartens utsläpp kan skynda på denna utveckling, detta genom att bättre statistik och kunskap också möjliggör för bättre konkurrens. Samtidigt så ser man också problem med den dubbla rapporteringen som de båda regelverken nu orsakar. En ökad administrativ börda sedan januari i år då både EU och IMO infört nya rapporteringsdirektiv för större fartyg. Man vill därför omforma EU:s egna rapportering MRV så att den i den mån det är möjligt efterliknar IMO:s förfarande. Europeiska rådet menar dock att rapporteringen om lastmängd ska behållas inom MRV så att fokuset på bränsleeffektivitet och minskade växthusgasutsläpp behålls.

I och med att det Europeiska rådet nu fattat denna position är man därmed redo att påbörja förhandlingarna med EU-parlamentet. Trepartssamtal mellan EU-kommissionen, Europeiska rådet och EU-parlamentet gällande regelverket kommer att påbörjas efter det att EU-parlamentet fattat beslut om dess position. 

Läs rådets pressmeddelande här

Läs kommissionens förslag i sin helhet här

Läs mer om hur EU jobbar för renare och säkrare hav 

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, mona.mansour@northsweden.eu

/Johannes Stenberg

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information