EU:s finansministrar diskuterar grön skatt

Den 14–15 september sammanträdde EU:s finansministrar i Helsingfors för att främst diskutera hur EU:s koldioxidsskattsystem kan reformeras samt vilken roll EU:s klimatmål spelar inför en eventuell revidering av Koldioxidskattedirektivet.

Ministerrådets nya ordförande Finland bjöd nu i september in unionens finansministrar till ett informellt ministermöte. Ministermötet kretsade kring cybersäkerhet och grön skatt. Finland har tidigare fört på tal behovet av en revidering av det snart 16 år gamla koldioxidskattedirektivet i syfte att svara till EU:s uppställda klimatmål. Under sitt ordförandeskap lyfter nu Finland initiativet att revidera direktivet.

Förnybar energi och koldioxidskatt

Med ambitionen att effektivisera unionens klimatåtgärder på skatteområdet, är Finlands ambition att ett reviderat koldioxidskattedirektiv ska leda till minskade fossila utsläpp till förmån för ökade förnybara alternativa bränslen.

Så som direktivet ser ut idag skattas utsläppskällor lika. Detta anser Finland gör det svårt att i praktiken uppnå den gröna omställningen som unionen behöver göra för att nå de ambitiösa klimatmål som satts till 2050. Finland anser också att skillnaden i skatt på olika energislag i dagsläget närmast är obetydlig och ologisk varvid det behövs en förändring.

Ett reviderat direktiv 

EU-kommissionen har under hösten 2019 presenterat en utvärdering av koldioxidskattedirektivet och nu påbörjas ett arbete för att undersöka vilka revideringar som behöver göras för att effektivisera unionens klimatarbete och underlätta för gröna omställningar. I detta arbete kommer Ministerrådet spela en viktig roll där det informella mötet mellan finansministrarna i Helsingfors var ett första steg på vägen i diskussionerna kring ett uppdaterat koldioxidskattedirektiv.

Läs EU:s koldioxidskattedirektiv här.

Läs EU-kommissionens utvärdering av koldioxidskattedirektivet här.

Läs mer om EU:s klimatmål här.

/Oskar Helsing 

 

18 Sep 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information