Färdplan: EU-kommissionen utvärderar kommunikationsinsatser till allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP

För att öka information om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ger EU-kommissionen fortlöpande ut information som berör intressenter på området. Detta kallas kommunikationsstrategi och denna planeras utifrån ett flerårigt ramverk. EU-kommissionen söker nu feedback från allmänheten och aktörer inom jordbrukspolitiken för kommunikationsstrategin som gäller perioden 2016–2020, för att detta ska fungera som underlag till utvecklingen av kommande kommunikationsstrategi. Genom färdplanen går det att svara på initiativet till och med 8 april, ett samråd planeras därefter till andra kvartalet 2019.

För att kunna ge européer en bättre livskvalitet och investera i en mer hållbar framtid, satsar Juncker-kommissionen mycket på att skydda miljön och klimatet. Ett huvudfokus i detta är att öka finansieringen för LIFE-programmet samt att integrera klimataktioner i alla EU större finansieringsprogram. Detta kommer vara en viktig del i hur EU ska möta de mål de gåt med på i Parisavtalet, samt FN:s globala hållbarhetsmål. LIFE-programmets nya budget är ett av de förslag för EU-finansierade program där EU-kommissionen har föreslagit den högsta proportionella ökningen för perioden 2021-2027. Kommissionen har också föreslagit att minst 25% av EU:s utgifter över alla EU finansierade program, ska bidra till att nå klimatmålen.

Utvärdering av hur väl de nuvarande kommunikationskanalerna fungerar

Inför varje flerårig kommunikationsstrategi utvärderas föregående kommunikationsstrategi i syfte att undersöka hur väl insatserna EU-kommissionen implementerat fungerar. För att utvärdera den nuvarande kommunikationsstrategin för 2016–2020 ska färdplanen tackla följande frågor:

- Relevans - är informationspolitiken nödvändig?
- Effekt - fungerar informationspolitiken på avsett sätt och ger avsedda resultat?
- Effektivitet - är informationspolitiken genomför på ett hållbart sätt kostnadsmässigt?
- Sammanhang - stämmer informationspolitiken överens med övriga policyområden inom EU?
- Värde - ger det något att EU har en informationspolitik angående CAP?

Utredningen ska beröra informationsaktiviteter som genomförts på initiativ av EU-kommissionen så som aktiviteter som främjar medianätverkande, kommunikationskampanjer, webbaserade informationsaktiviteter, deltagande på mässor och offentliga tillställningar, konferenser, publikationer och audiovisuella produkter, information och utbildningsbesök.

Utredningen ska även beröra informationsaktiviteter om den gemensamma jordbrukspolitiken som medfinansieras av kommissionen, och implementeras av tredje-parter så som jordbruksassociationer, andra icke-statliga organisationer som är aktiva i jordbruksfrågor, nationella myndigheter, EU-myndigheter, medieföretag och utbildningsinstitutioner.

EU-kommissionen uppmuntrar alla individer med intresse för frågorna, intressenter så som jordbruksassociationer, andra icke-statliga organisationer, politiker, statliga organ och journalister, att lämna feedback på färdplanen. Sista dag för att lämna feedback är den 8 april.

Läs mer om färdplanen och lämna feedback

Läs mer om utvärderingen.

/Clara Lundén

 

15 Mar 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information