Konferens om världens hav ”OCEANS – the future of the blue planet”

”Vår blåa lunga har svårt att andas idag” sa Steve Trent från Environmental Justice Foundation i öppnandet av konferensen ”Oceans – The future of the blue planet” som ägde rum den 19 mars i Europaparlamentet. Planeten består av 70 % vatten och producerar 30 % av världens syre. Utöver detta utgör haven en naturtillgång på alla nivåer från energi till mat. Det övergripande temat var därför hur Europa ska rädda världens hav från de klimatförändringar som hotar dem. Därtill behandlades tre områden med fokus på att bevara havets tillgångar; att forma globala havsregleringar för framtiden, uppnå rena och hälsomässigt säkra hav och oceaner, en hållbar blå ekonomi med minskade klimatavtryck på haven.

Tisdagen den 19 mars hölls ”Oceans – The future of the blue planet”, en konferens med en fullspäckad agenda om havens olika utmaningar. Aktörer från EU-kommissionen såväl som Europaparlamentet, forskare, ideella organisationer, näringsliv samt civilsamhället medverkade.

Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö och fiskeripolitik, inledde med att tala om vilka problem som haven står inför. Av det samlade avfallet på Europas stränder utgörs 80-85 % av plastprodukter. Det är med bakgrund av detta som EU har enats om att från och med år 2021 kommer vissa engångsplastprodukter att förbjudas, poängterade Vella.

Bild 1 Ocean
Maria Damanaki, tidigare EU-kommissionär och idag representant för den ideella miljöorganisationen The Nature Conservancy, vill se ett ökat internationellt arbete för världshaven och EU tar en ledande roll.

Ungdomar kräver systemförändring

Nele Van Hoyweghen från FN:s ungdomsförbund och medlem i det holländsktalande ungdomsrådet för Belgien, samt Sébastien Willemart från motsvarade råd för fransktalande belgiska ungdomar representerade gruppen miljömedvetna ungdomar från världens alla hörn som vill se en riktig systemförändring i klimatpolitiken och de drog paralleller till de många miljödemonstrationer som pågår runt om i världen. De betonade att nästa EU-kommission måste få till stånd en starkare miljötaxering och en ökad EU-finansiering till miljöprojekt. De hade ett stort stöd från de många skolelever och lärare som var med som åhörare under konferensen.

”Vi behöver systemförändring, inte klimatförändring. Det är inte längre en fråga om att bara rädda miljön, nu handlar det om att rädda liv. Haven är det nya Eldorado”, uttryckte Hoyweghen.

Att uppnå rena och hälsomässigt säkra hav och oceaner

En av frågorna som ställdes under konferensen var hur EU-regleringar kan hjälpa till att säkerställa rena och hälsomässigt säkra hav och oceaner. Det rådde konsensus kring att havet är en källa till mänsklig verksamhet men att det måste till åtgärder för att reducera pågående nedskräpning. Därför såg panellisterna det som positivt att EU har beslutat om direktivet som kommer att förbjuda vissa engångsplastartiklar på EU:s inre marknad. 

Bild 2 Ocean
Keynote-talare var Antonio Tajani, talman i Europaparlamentet.

Antonio Tajani menar på att EU måste gå i ledningen för klimatforskning om innovation och att förändringar måste ske nu. Enligt Miljömyndigheten så uppgick de ekonomiska förlusterna i EU från extremväder 2018, till 12,8 miljarder euro. Den siffran kan bara förväntas stiga om man inte tar itu med situationen. Samspel mellan universitet, forskning och myndigheter är nyckeln till att lösa klimatfrågan, enligt Tajani.

En hållbar blå ekonomi – att minska pressen på haven

Den tredje och sista panelen för konferensen förde diskussioner kring vikten att bevara havet som det ser ut idag utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Hans Olof Henkel, vice ordförande för Europaparlamentets kommitté för industri forskning och energi, menade på att haven ger många jobb till EU:s medborgare och att samtidigt som EU prioriterar att värna om haven för at dessa jobb ska finnas kvar i framtiden, måste EU även värna om de jobb som finns i dagsläget. EU:s regleringar bör inte göra sina egna medborgare arbetslösa, menar Henkel.

Emma Navarro, Vice ordförande för Europeiska investeringsbanken menade istället på att vikten måste ligga på att lösa klimatproblemen nu, om havet ska finnas kvar som resurs i framtiden. Navarro efterfrågade en tydlig agenda för den blåa ekonomin, för att samtliga parter lättare ska kunna arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Navarro fick medhåll i sina åsikter av Clara Eugenia Aguilera Garvia, Europaparlamentariker från S&D, som menade på att den blå ekonomin inte bara får bli ett löst begrepp. På något sätt måste det definieras och inga aktörer i havsindustrin får uteslutas ur diskussionerna, utan i de lösningar som tas fram måste hela havsindustrin vara en del.

/Hannes Wigerfelt & Clara Lundén

25 Mar 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information