Lagstiftningsförslagen inom ramen för EU:s paket ren energi för alla är godkända

Samtliga regleringar för att förbättra EU:s elektricitetsmarknad har slutligen accepterats av Rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Paketet om ren energi för alla med samtliga klimatprioriteringar innebär ett avgörande steg i rätt riktning för att komplettera EU:s Energiunion. Den 24 december 2018 accepterades ett direktiv och en förordning om elektricitet. I fotspåren av energi- och byggnadsdirektiven, direktiven om förnybar energi, styrning, energieffektivitet samt riskförberedning som publicerades tidigare under 2018, innebär detta att samtliga legaliserade akter inom ramen för EU:s energipaket är på plats.  

EU-kommissionen har tillsammans med övriga EU-institutioner levererat åtgärder som ska tackla EU:s prioriteringar inom området för grön energi. Syftet är att säkerhetsställa en säker energiförsörjning för alla EU:s medborgare och kämpa för en klimatförändring vilket i sin tur sätter sprutt på ekonomin och attraherar investeringar som leder till fler jobbtillfällen. Ett viktigt mål är att EU:s ekonomi ska bli klimatneutralt vid 2050 och världsledande inom nya innovationer och klimatsmarta lösningar.

EU:s energiunion baseras på 5 dimensioner: 

  • Säkerhet, solidaritet och tillit
  • En integrerad intern energimarknad
  • Energieffektivitet
  • Klimataktioner som reducerar koldioxidutsläpp i ekonomin
  • Forskning, innovation och konkurrenskraft

Nya beslut om elektricitetsmarknaden

Tack vare det reviderade direktivet kommer konsumenter vara avgörande för förändring eftersom de ges fler val och större skydd. Den reviderade förordningen kommer att innebära striktare regler för kapacitetsmekanismer, då EU:s mål om försörjningstrygghet och utsläppsminskning förenas.

De nya reglerna för elektricitet syftar att anpassa de rådande marknadsreglerna till en ny verklighet. De inför en ny gräns för kraftverk som är berättigade att få bidrag som kapacitetsmekanismer. Stöd till produktionskapacitet på 550 g CO2 / kWh eller mer kommer att fasas ut. Konsumenten sätt som sagt i centrum för ren energiövergång. De nya reglerna möjliggör ett aktivt deltagande samtidigt som en stark ram för konsumentskydd införs. 

Genom att låta el flyttas fritt till den plats där det behövs mest kommer samhället att ha allt större nytta av gränsöverskridande handel och konkurrens. De kommer att driva de investeringar som är nödvändiga för att tillhandahålla försörjningstrygghet, samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras.

Den nya marknadsdesignen bidrar också till EU: s mål att vara världsledande inom energiproduktion från förnybara energikällor genom att tillåta mer flexibilitet att tillgodose en ökande andel förnybar energi. Skiftet till förnybara energikällor och ökad elektrifiering är avgörande för att uppnå koldioxidneutralitet före 2050. Den nya elmarknadsdesignen kommer också att bidra till skapandet av jobb och tillväxt och locka till sig investeringar.

Nu återstår att texterna om elektricitet ska upprättas inom alla EU-språk och antas formellt innan publicering vilket sker under 2019.

Rapport om energipriser och kostnader i Europa 2018

EU-kommissionen publicerade den 9 januari en rapport med data och analyser. Få tillgång till den här.  

Läs vår tidigare nyheter om EU:s energipaket här och här

Läs mer om Energiunionen

/Julia Hanson

11 Jan 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information