Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

Den tredje upplagan av Digital Day pågick under två dagar, 8-9 april, och innehöll många intressanta diskussioner och beslutsfattande med förankring i EU:s ökade digitaliseringssamarbete. Höjdpunkten av evenemanget var de tre deklarationerna som undertecknades av en överväldigande majoritet av medlemsländerna i ministerrådet, där bland annat Sverige godkände alla tre.

Främja kvinnors deltagande inom digitala branscher

Med bakgrund av att kvinnor motsvarar 52 % av EU:s befolkning, där endast 15 % är verksamma inom IT-relaterade jobb, har EU:s medlemsstater nu i den första av de tre deklarationerna åtagit sig ett närmare samarbete för att öka kvinnors delaktighet i yrken som är relaterade till Informations och kommunikationsteknik (IKT). EU:s medlemsstater kommer med deklarationen härmed att tillsammans arbeta för att öka kvinnors synlighet och deltagande i den digitala ekonomin. Deklarationen bygger på Ministerrådets tidigare formulerade ståndpunkter om jämlikhet för kön och ungdomars deltagande inom digitalisering samt på deklarationen om könsjämlikhet från 2018.

Deklarationen om främjandet av kvinnors digitala jobbanvändande innebär bland annat att EU:s medlemsstater ska sträva efter att;

  • Skapa nationella strategier för att främja kvinnors deltagande inom digitalisering
  • Uppmuntra program- och mediaföretag att främja en positiv offentlig bild av kvinnor inom digitalisering
  • Få till stånd en ”European Girls and Womens day” inom IKT-jobb
  • Uppmuntra företag att stoppa könsdiskriminering på arbetsplatser

Läs Ministerrådets ståndpunkter om ökad kvinnligt deltagande här.

Bygga en smart och hållbar digitaliserad framtid för Europas jordbruk

Ministerrådet vill bygga ett förstärkt samarbete kring användandet av digital teknik som kan hjälpa till att ta itu med viktiga ekonomiska, sociala, klimat- och miljöutmaningar inom jordbruket och landsbygden. ”Smart jordbruk” kommer inte bara att bidra till att öka effektiviteten på gårdarna, men kan också bidra till att skapa hållbara arbetstillfällen och tillväxt och dra nytta av livskvaliteten i landsbygden.

Deklarationen inom ramen för jordbruk innebär bland annat att medlemsstaterna åtar sig att;

  • Stödja vidare forskning av digitala lösningar för effektivisering av resursutvinning
  • Bidra till utvecklandet av bioekonomi och att öka innovationsinvesteringar inom digitala teknologier

-EU:s jordbrukssektor står inför många utmaningar men även möjligheter. Digitala teknologier utvecklas i snabb takt, det är därför av stor vikt att vi bedriver politik och implementerar policys som utformas för att säkerställa att tekniken kan bidra till en hållbar utveckling inom jordbrukssektorn men även att bönder får ta del av vinsterna som den ”agroteknologiska revolutionen” innebär, sade EU-kommissionär Paul Hogan med ansvar för jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling under presskonferensen.

Digitalisering av kulturarvet

Den tredje deklarationen handlar om att digitalisera europeiskt kulturarv med anledning av att modern digital teknik kan bidra till att bevara Europas rika kulturarv. Med utgångspunkt i det europeiska kulturarvsåret 2018 strävar förklaringen till att fördjupa digitaliseringen av arvskonst, monument och platser samt medborgarengagemang och gränsöverskridande samarbete.

Deklarationen om att digitalisera kulturarvet undertecknades av 24 medlemsländer och bygger på tre grundpelare;

  • Inrättandet av ett paneuropeiskt 3D-och digitaliseringsinitiativ för kulturarv
  • Återanvändning av digitaliserade kulturresurser för att främja medborgarengagemang genom innovation från andra sektorer
  • Förbättra sektorsövergripande och gränsöverskridande samarbete och kapacitetsuppbyggnad inom sektorn för digitaliserat kulturarv

/Hannes Wigerfelt

Läs mer om Digital day 2019 här.

17 Apr 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information