Ministerrådet vill att de globala hållbarhetsmålen prioriteras i EU

Den 9 april antog Ministerrådet en rad slutsatser angående EU:s implementering av FN:s ”Agenda 2030 för hållbar utveckling” vilken fastslogs redan 2015 och innehåller 17 mål för hållbar utveckling. Ministerrådet betonar vikten av att EU fortsatt ska vara globalt ledande inom implementeringen av Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Ministerrådet uppmanar därtill EU att göra en kraftansträngning i arbetet utifrån ett tvärpolitiskt angreppssätt så att hållbarhetsmålen verkligen prioriteras inom politisk implementering

Hållbarhetsmålen prioriteras av Ministerrådet

I början av året publicerade EU-kommissionen reflektionspapperet ”Mot ett hållbar Europa vid 2030” som relaterar till FN:s hållbarhetsagenda innehållande från 2015 med 17 mål för hållbar utveckling. Den 9 april antog Ministerrådet (en av EU:s två lagstiftande EU-myndigheter) slutsatserna ”Mot ett ännu mer hållbart Europa vid 2030” med slutsatser om EU:s implementering av FN:s riktlinjer, som svar på EU-kommissionens reflektionspapper med uppmaning om EU:s fortsatta hållbarhetsarbetet.

Ministerrådet betonar vikten av hållbar utveckling i EU och att unionen fortsätter vara globalt ledande inom implementeringen av Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål. Därtill vill Ministerrådet att EU:s införskaffar ett tvärpolitiskt angreppsätt, som med andra ord sträcker sig över flera policyområden.

Ministerrådet slutsatser ”Mot ett ännu mer hållbart Europa vid 2030” uppmanar till att implementa hållbarhetsmålen snabbare, både globalt och internt inom EU som ska betraktas som en övergripande prioritet för hela Europa. Detta menar Ministerrådet skulle visa på hur fördelaktiga och viktiga hållbarhetsmålen är för EU:s medborgare, både inom EU och globalt.

Ministerrådet förbereder riktlinjer för den framtida EU-kommission 

Ministerrådet välkomnar EU-kommissionens reflektionspapper från tidigare i år som ett välbehövligt bidrag till arbetet som väntar den nya EU-kommissionen med att sätta de strategiska prioriteringarna på EU-agendan.

De policyområdena som Ministerrådet huvudsakligen ser som essentiella för en hållbar framtid inkluderar en hållbar övergång till cirkulär ekonomi, att sträva mot klimatneutralitet, skydda biologisk mångfald och ekosystem, åtgärder mot klimatpåverkan, hållbart jordbruk och matproduktion, säker och hållbar energi med låga koldioxidutsläpp, samt hållbar byggnadskonstruktion och mobilitet. Ministerrådet trycker även på vikten av att skapa europeisk sammanhållning och menar att den sociala dimensionen måste utvecklas och bli starkare.

Utöver detta upprepade Ministerrådet den 9 april krav om att EU-kommissionen ska skapa en omfattande och övergripande genomförande strategi som ger tydliga direktiv om tidslinjer, mål och konkreta åtgärder utifrån Agenda 2030. Därtill uppmaningar om att implementera hållbarhetsmålen i alla relevanta interna och externa EU-policys.

Läs EU:s hållbarhetsmål för 2030.
Läs ministerrådets pressmeddelande om slutsatserna. 

/Clara Lundén

17 Apr 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information