Öppen Erasmus+ ansökningsomgång med syfte att öka transnationell samverkan för spetskompetens inom yrkesutbildningar

Inom ramen för programmet Erasmus+ är en ansökansomgång öppen där EU-kommissionen bjuder in till att lämna projektförslag kopplade till spetskompetens inom yrkesutbildningar. Detta i syfte att upprätta transnationella samarbetsplattformar för kompetenscentrum verksamma i ett lokalt sammanhang på europeisk nivå som har ett gemensamt intresse inom vissa sektorer eller letar efter att utveckla innovativa lösningar på diverse samhällsproblem. Sista datum för ansökan är 20 januari 2020.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdomar och idrott som ger européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands. Nu har Erasmus+ utlyst en ansökansomgång för projektförslag inom området för spetskompetens inom yrkesutbildningar. Det övergripande målet med utlysningen är att stödja inrättandet och utvecklingen av transnationella samarbetsplattformar för kompetenscentrum inom området för spetskompetens inom yrkesutbildningar och för att koppla samman kompetenscentrum som är verksamma i ett visst lokalt sammanhang på europeisk nivå.

De transnationella samarbetsplattformarna är tänkt ska vara inkluderande och sammanföra befintliga kompetenscentrum i olika länder varigenom ett utbyte av kunskap och erfarenhet blir möjligt. Plattformarna kommer sammanföra kompetenscentrum som tillsammans med andra vill utveckla innovativa metoder för att ta itu med samhälleliga, tekniska och ekonomiska utmaningar, med förankring i regionala och lokala behov. Till exempelvis digitalisering, mål för hållbar utveckling, stöd till studerande med funktionsnedsättning/särskilda behov, kompetenshöjning för personer med låg kompetens och/eller låga kvalifikationer.

Ansökan

Projektansökningar ska syfta till att etablera varaktiga relationer på både lokal och transnationell nivå, mellan yrkesutbildningsvärlden och företag. Projekt ska även vara förankrade i ramar för regional utveckling, innovation och/eller strategier för smart specialisering. Verksamheter ska inledas den första oktober eller första november år 2020 och löpa under fyra år. Ansökningen sker i partnerskap och varje partnerskap ska omfatta minst åtta parter från minst fyra länder inom Erasmus+

Varje land ska involvera följande:

  • Minst ett företag, företrädare för näringslivet eller sektorn (t.ex. handelskammare eller branschorganisationer), och
  • Minst en anordnare av yrkesutbildning (på gymnasienivå och/eller eftergymnasial nivå (1))

Budget

Den totala budgeten för utlysningen är 20 miljoner euro och det högsta bidraget som ett projekt kan få är 4 miljoner euro. Ekonomiska bidrag från EU får inte uppgå till mer än 80 procent av de totala stödberättigande kostnaderna.

Sista dag för ansökan

Den sista dagen för ansökan är den 20 januari 2020. Observera att de som söker måste ha ett giltigt EU-login.

Läs mer om ansökan här

Anvisningar, assistens för frågor om utlysningen och ansökningsblankett går att läsa mer om här

Läs mer om Erasmus+ här

/Linnea Andersson

28 Okt 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information