Regionernas roll för att nå de globala målen för hållbar utveckling

Vid Assembly of European Regions medlemsmöte i Bryssel belystes regionernas roll i arbetet framåt kring de globala målen för hållbar utveckling. Europaparlamentariker Erik Bergkvist betonade att arbetet med målen för hållbar utveckling sker regionalt och att sociala satsningar inte får glömmas bort i syfte att inkludera medborgarna i arbetet.

Assenbly of the European Regions (AER) är ett nätverk bestående av regioner från 35 europeiska länder som erbjuder tjänster när det kommer till påverkansarbete, forskning och datainsamling och vidareutbildning för medlemmarna. I nätverket ingår alla de fyra nordligaste regionerna i Sverige, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.

Det politiska organet inom AER kallas för byrån och samlas två gånger per år för att anta positioner för nätverket. Under ett sådant byrå-möte hölls en öppen debatt där regioners roll för att uppnå Förenta Nationernas (FN) globala mål för hållbar utveckling (SDG). Panelen bestod av representanter från FN, europeiska regionkommittén, Europaparlamentet och europeiska ekonomiska och sociala kommittén.  

AER:s arbetsgrupp för de globala målen

Panelen var överens om att regioner spelar en viktig roll när de globala målen för hållbar utveckling skall nås, både när det gäller implementeringen lokalt, men också när det gäller att påverka nationell nivå i rätt riktning. Moderator Magnus Berntsson, ordförande för AER och för arbetsgruppen för de globala målen för hållbarutveckling, inledde med att notera det ökade intresset för regioner och lokalt arbete när frågan kring de globala målen för hållbar utveckling behandlades inom de större institutionerna såsom FN och EU. Målen är en del av FN:s agenda 2030 och ska användas för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

 

Klimatutamaningarna får inte överskugga sociala utmaningar

 

Under ARE:s seminarium poängterades vikten av de sociala och socioekonomiska aspekterna av de globala målen för hållbar utveckling. I dagsläget finns ett fokus på klimatutmaningarna vilket också är en viktig fråga, men som inte får överskugga de sociala utmaningarna som regioner kommer ställas inför. Erik Bergkvist poängterade att vi gör oss en otjänst om vi tar medel från sociala satsningar för att investera i klimatomställningen eftersom de globala målen för hållbar utveckling innehåller båda dessa aspekter. Om medborgarna inte är med i processen för att nå målen, utan istället känner sig förbisedda så kommer det omöjliggöra att nå de globala målen för hållbar utveckling.

AER kommer att fortsätta att arbeta med arbetsgruppen för de globala målen för hållbar utveckling med målet att anta ett positionspapper under nästa år.

läs mer om mötet och debatten här och här

Johannes Stenberg

 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information