Samråd av TEN-T

EU-kommissionen genomför just nu ett samråd för utvärdering av genomförande av TEN-T riktlinjerna hittills under budgetperioden. Intressenter inbjuds att inkomma med synpunkter och kommentarer.

Den 25 april lanserade EU-kommissionen ett samråd för utvärdering av genomförande av TEN-T hittills i budgetperioden med avseende på relevans, ändamålsenlighet, EU-mervärdet mm utifrån uppnådda resultat med fokus på alternativa rena bränslen, multimodalitet och digitaliseringDenna inledande utvärdering av TEN-T, kommer utgöra återkoppling till EU-kommissionen vid sin förberedelse av en ny förordningstext, och kommer därför att följas av fördjupade samråd längre efter det att EU-kommissionen publicerat det nya förslaget.

Intressenter från myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, infrastrukturoperatörer, industri, akademi m.fl. inbjuds att inkomma med synpunkter och kommentarer om uppnådda resultat, påtala brister och lyfta fram andra möjliga perspektiv till EU-kommissionen senast den 17 juli 2019. Processen vid EU kommer att pågå fram till 2022 och den nya TEN-T förordningen träder i kraft 2023.

Bakgrund

TEN-T syftar till att främja den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen samt den fria rörligheten för varor, tjänster och människor. Enligt TEN-T förordningen ska EU-kommissionen utvärdera genomförande av stomnätet med avseende på överensstämmelse med TEN-T-bestämmelserna, framsteg i genomförande av stomnätsprojekt, förändringar i flödena för passagerartrafik och godstransporter, utveckling av nationella investeringar i transportinfrastruktur samt behov av tillägg och andra ändringar. EU-kommissionen kommer även att se över tekniska krav och standarder, olika aspekter på det omfattande nätverket, och mjuka åtgärder. Detta med anledning av de långtgående ekonomiska, politiska, tekniska och samhälleliga utmaningarna i transportsystemet på senare år exempelvis förändringar i globala transportflödens volymer och riktning, omvandling som digitaliseringen medför genom ren och autonom rörlighet mm. 

Norra Sveriges reflektioner och arbete för utveckling av TEN-T systemet

EU:s transportpolitik genom CEF och de transportsystem som definieras i nätverket TEN-T är viktiga mekanismer för utveckling av EU:s transportsystem och för nationell och regional utveckling. I EFNS positionspapper om EU:s framtida transportpolitik (22 februari 2018) läggs grunden för att formulera en regional berättelse för vikten av att investera i norra Europa för utveckling av TEN-T systemet men även nationellt för att i TEN-T synliggöra de avlägsna arktiska regioners specifika behov och förutsättningar.

North Sweden kommer att fördjupa sitt arbete inom ramen för TEN-T revidering hur TEN-T bör generellt utvecklas kopplat till viktiga delar av vårt transportsystem. Det avser förbättringar på öst-västliga multimodala stråk, hamninfrastruktur, terminaler mm i regionen, både sådana som ingår i nätet idag och övrigas möjligheter att kvala in i TEN-T systemet, samt tekniska standarder och krav med mycket mera.

Samråd för utvärdering av TEN-T

EFNS postionspapprer "EU:s framtida transportpolitik"

/Mona Mansour

06 Maj 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information