Steg framåt för EU:s urbana agenda

Mötet mellan EU:s ministrar med ansvar för urbana frågor den 13–14 juni 2019 i Bukarest, där det rumänska ordförandeskapet stod värd, var en milstolpe för EU:s urbana agenda. EU-kommissionen presenterade bland annat rapporten ”the state of play of the Urban Agenda for the EU – multi-level governance in action” där en variation av åtgärder framhålls som genomförts i EU för att utveckla urbana områden.

EU:s urbana agenda  

EU:s urbana agenda som etablerades 2016 är ett integrerat och samordnat tillvägagångssätt för att hantera stadsdimensionen i EU:s och nationella politik och lagstiftning. Genom att fokusera på konkreta prioriterade teman inom dedikerade partnerskap, syftar den urbana agendan till att förbättra livskvaliteten i stadsområden. Agendan består av 12 olika partnerskap som fokuserar på identifierade urbana utmaningar. Partnerskapen gör det möjligt för städer, medlemsstater, EU-institutioner och intressenter, till exempel icke-statliga organisationer och affärspartners att samarbeta på lika villkor för att hitta gemensamma sätt att förbättra stadsområden i Europeiska unionen.

I och med att den urbana agendan etablerades enades EU:s ministrar med ansvar för urbana frågor om Amsterdampakten som preciserar principerna för EU:s urbana agenda där europeiska städer ska ha inflytelse i den europeiska lagstiftningsprocessen.

Läs mer om EU:s urbana agenda här.

Ministermötet i Bukarest

Vid mötet ventilerades det om EU-kommissionens nyligen publicerade rapport ”the state of play of the Urban Agenda for the EU – multi-level governance in action” som framhåller en variation av åtgärder och resultat som gjorts inom EU för att utveckla urbana områden. Läs den här.

I the Future of Cities report som presenterades belyser EU-kommissionen framtida utmaningar för Europas städer men även möjligheter med riktlinjer om vägen framåt. Huvudsyftet med rapporten är att lyfta frågor om hur städernas framtid kan, och borde vara, både inom de vetenskapliga och politiska samhällena. Läs den här.

I Bukarest-förklaringen som också presenteras framhåller EU:s ministrar med ansvar för urbana frågor rollen och den ökande betydelsen för stadsområden av alla storlekar i EU och vikten av de lokala och regionala myndigheterna. I förklaringen uppmanas fortsatt stöd för genomförandet och fortsättningen av EU:s urbana agenda för EU i linje med de ledande principerna i den nya Leipzig-stadgan, som beräknas godkännas under det tyska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd 2020. Läs Bukarestdeklarationen här

Vad är EU:s urbana agenda? Se en kort introduktionsvideo här

/Julia Hanson

03 Jul 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information