”Ta initiativet!” var ledordet under EU Green Week

Det årliga evenemanget EU Green Week som i år startade den 13 maj i Warszawa, Polen och pågick under tre dagar i Bryssel, syftar till att belysa klimat- och hållbarhetsfrågor. Konferensdagarna fokuserade på olika perspektiv på EU:s klimatomställning med implementeringen av miljölagar, utvärdering av den 7:e EAP (Enviroment Action Programme), energiprojekt och legalisering, effektiv avfallshantering och andra aktuella områden. Representanter från såväl EU-institutioner, näringsliv, icke-statliga organisationer och forskare deltog. North Sweden närvarade vid ett antal seminarier. Följ med på en genomgång!

EU Green Week, som arrangeras av EU-kommission, är ett årligt återkommande evenemang med det övergripande temat hållbarhet och miljö, vilket arrangeras i olika städer runtom i EU:s medlemsländer. Utifrån EU-kommissionens utvärdering Environmental Implementation Review (EIR), vars andra upplaga offentliggjordes i april 2019, sattes agendan för årets EU Green Week med temat ”Take the initiative”. EU Green Week i Bryssel bestod av en rad olika seminarier med teman som hur miljö påverkar människors hälsa till hur regioner kan effektivisera avfallshantering.

Ambitiösa visioner inte tillräckligt

Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö- och fiskeripolitik stod för öppningsanförandet till Brysselkonferensen av EU Green Week 2019. Vella inledde med att berätta vilken stor glädje det är att EU Green Week engagerar många medborgare och redogjorde för vilken framgång EU:s ambitiösa hållbarhetsmål är i internationella sammanhang, vilket har gjort Europa världsledande inom bland annat cirkulär ekonomi. Han poängterade däremot att det finns mycket kvar att kämpa med kring implementeringen av hållbarhetsmålen och lagstiftningen.

- Goda och ambitiösa visioner kan inte ensamt lösa jordens klimat- och miljöproblem. Implementering är det centrala, detta måste fortgå och förbättras. En lag är endast effektiv om den implementeras i praktiken, sade Vella vid öppningsanförandet.

EU-kommissionär Karmenu Vella inledde EU Green Weeks Brysselkonferens.

Utvärdering av EU:s sjunde klimatåtgärdsprogram

Under Green Weeks presenterade EU-kommissionen en utvärdering av det sjunde ”Enviroment Action Programme”. Utvärderingen visade på att strategin har varit ett viktigt verktyg i EU:s policyutveckling, samt bidragit till starka kopplingar till nationella miljöstrategier. Programmet har därtill bidragit till ett policyskifte där man nu ser klimat- och miljöskydd som en driftfaktor bakom grön tillväxt samt ökade försök att överbygga gapet mellan olika policyområdens lagstiftning när det kommer till miljöfokus och implementering av hållbarhetsmål. Emellertid behövs striktare prioriteringar. Utvärderingen belyser att implementeringen av miljöfokus i andra EU-policyområden borde ha utvecklats ännu mer.

Bristfällig implementeringen av miljölagar – EU:s medborgare kan tillsammans trycka på ökad klimatlagstiftning

Vid ett av seminarierna med fokus på utvärdering av klimatlagstiftning berördes svårigheter gällande implementeringen av befintliga lagar. Problem som lyftes handlar om att implementering av miljöfokus och lagar är bristfälliga i andra policyområden än traditionellt klimatinriktade områden. Framförallt när det kommer till transport och jordbruk, som har stor inverkan på miljö. Dr. André Weidenhaupt, Luxembourgs miljö- och hållbarhetsminister menade på att en bättre harmonisering mellan EU:s miljöpolicy och andra policyområden måste utvecklas.

Positivt är ändock att EU numera riktar ljus mot detta problem. Detta då klimatomställningen är mer närvarande i EU-kommissionens nuvarande förslag om utformningen av olika sektorsprogram till nästa långtidsbudget 2021–2027 då kriterierna till finansiering av projekt i stor utsträckning kommer att innehålla ökade krav om klimatanpassning.

Något som under seminariet poängterades som avgörande i frågan är allmänhetens opinion. Talarna var överens om att ett högt stöd från EU:s medborgare för miljöpolicy kan påskynda implementeringen av miljölagstiftning inom alla sektorsområden i Europa. Därför föreslogs lösningar för att engagera allmänheten, tillexempel genom att samla data från allmänheten, se till att det finns en hög transparens vid utvecklandet av miljöpolicy, samt att göra gröna alternativ trendiga.

De många olika presentationerna går att läsa mer om och streama på EU Green Weeks hemsida, se här.   

/Hannes Wigerfelt och Clara Lundén

20 Maj 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information