Tillväxtverkets utlysning till projekt som främjar Social Innovation

Tillväxtverket har publicerat en pågående utlysning för projekt som stärker sociala företag långsiktigt. Har du en idé som kan påverka utvecklingen av socialt företagande på en strategisk nationell nivå? Då borde du göra en ansökan! Detta är en del av genomförandet av regeringens strategi ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.” Tillväxtverket har totalt budgeterat 8 miljoner kronor till finansiering och utlysningen varar fram till 31 mars 2020.

”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”

Som en del av genomförandet av strategin ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”, kommer tillväxtverket att medfinansiera projekt som bidrar till utveckling på de fem områden som strategin lyfter fram där insatser behöver göras för att stärka sociala företag långsiktigt; behov och efterfrågan, stärka företags- och rådgivningskompetensen, finansiering, tydliggöra och mäta effekterna samt utveckla kunskap och mötesplatser.

Projekt som bidrar till jämställd samhällsutveckling prioriteras

Projekt kommer att väljas utifrån att de tydligt bidrar till de prioriteringar som identifieras i strategin. Exempel på mål i projektidén kan vara:

  • Att strategiskt utveckla sociala företags affärsmannaskap och spridning av affärsmodeller.
  • Strategisk utveckling och breddning av företagsfrämjande riktat till samhällsentreprenörer och sociala företag.
  • Strategisk utveckling av marknaden för sociala företag där offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande som värdefulla aktörer.
  • Strategiskt stärka tillgången till finansiering för sociala företag.

Utöver detta anser Tillväxtverket att jämställdhet utgör ett kraftfullt verktyg för att uppnå målen för Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Därför kommer projektidéer som väl beskriver hur projektet kommer att bidra till en jämställd samhällsutveckling att få högre prioritet.

Praktisk information

Utlysningen vänder sig en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Exempel på en offentligrättslig person kan vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Privata juridiska personer kan vara aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar eller stiftelser.

Intresseanmälan och ansökan kan lämnas under perioden 2019-05-28 – 2020-03-31 men utlysningen kan komma att avslutas tidigare om alla medel är beslutade. Projekten ska slutrapporteras senast 2020-10-31.

Hur mycket ett projekt kan komma att finansieras med beror på hur väl projektets mål stämmer överens med strategin för ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”, samt projektets risknivå och mognadsgrad. Totalt finns 8 miljoner kronor i bidrag, som ska finansiera 5–8 projekt.

Social innovation på universitetens agendor i Norr- och Västerbotten

Ett bra exempel på projekt för social innovation är ”Mötesplats Social Innovation (MSI)”, som ska utveckla en nationell kunskapsplattform med lokal och regional förankring för social innovation i Sverige – ett samarbete mellan 5 svenska lärosäten där Luleå tekniska universitet och Umeå universitet är med som huvudparter.

Projektet är en utbyggnad av MSI som påbörjades i Malmö, och nu ska utvecklas för att täcka hela landet. Detta projekt ska engagera regioner, kommuner, företag, lärosäten, och andra aktörer som verkar för områdets utveckling. Syftet är att identifiera behov av ny kunskap, dela viktig information och kunskap, samt koppla an till forskning och skapa mötesplatser.

Utvecklingen av MSI finansieras med stöd av Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer om tillväxtverkets utlysning här.

Läs om Umeå Universitet och MSI här.

Lär om Luleå Tekniska Universitet och MSI här.

/Clara Lundén

04 Jun 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information