Unga individers arbetsutsikter i framtiden i EU

Europeiska rådet diskuterade den 22 maj policyfrågor kopplat till unga individer och hur möjligheter till framtidens arbete ser ut. I mötets slutsatser betonas utmaningar kopplade till osäkerhet på arbetsmarknaden, brist på socialt skydd och osäkra arbetsförhållanden som EU:s unga medborgare beräknas stå inför i ännu större utsträckning på framtidens arbetsmarknad. I syfte att utrota ungdomsfattigdom som är ett faktum redan idag vill EU vidta åtgärder för att främja och underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknad.

Med ett sysselsättningslandskap i förändring, däribland ökad globalisering och högre frekvens av jobbyten som bland annat innehåller nya kompetenskrav, står ungdomar inför stora möjligheter men också utmaningar på arbetsmarknaden i alla EU:s medlemsländer.

Europeiska Rådets slutsatser om ungdomar och framtidens arbeten som beslutades den 22 maj, har arbetats fram med bakgrund av EU:s ungdomsstrategi för 2019–2027, vilken bygger på olika mål som bland annat fokuserar på att identifiera sektorsövergripande områden som påverkar unga människors liv, för att kunna belysa och förebygga utmaningar inom dessa.

Lika tillgång till kvalitetsjobb för alla ungdomar

Några åtgärder som EU vill införa är anpassningsbara och mottagliga socialförsäkrings- och utbildningssystem inom EU, främjande av livslångt lärande, säkerställande av en jämn utbildning-jobbövergång, och lika tillgång till kvalitetsjobb för alla ungdomar.

I slutsatserna från toppmötet framkommer att EU bör arbeta för att stödja ungdomars personliga utveckling och självständighet, bygga motståndskraft och utrusta dem med nödvändiga resurser för att delta i samhället och därmed utrota ungdomsfattigdom och diskriminering på arbetsmarknaden.

Läs pressmeddelandet från Europeiska Rådet här.

Läs mer om EU:s ungdomsstrategi för 2019-2027 här. 

/Hannes Wigerfelt

04 Jun 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information