EU föreslår nytt ambitiöst hälsoprogram för nästa budgetperiod 2021-2027

EU-kommissionen har föreslagit ett nytt fristående hälsoprogram för nästa budgetperiod 2021–2027 vid namn EU4Health Programme som ska råda bot på brister i EU:s sjukvårdssystem som uppdagats under Coronapandemin samt stärka EU:s hälsosystem för framtida hälsokriser.

EU4Health är EU-kommissionens nya förslag på ett utökat hälsoprogram för perioden 2021–2027. De senaste månaderna har det tydligt visat sig att EU:s förberedskap och hantering av Coronapandemin varit otillräcklig. Kommissionen har därför lagt fram ett mer påkostat och ambitiöst förslag på ett fristående hälsoprogram för nästa budgetperiod 2021-2027 som ska stärka EU-ländernas hälsosystem och främja innovation inom hälsosektorn. EU-kommissionen trycker på att EU behöver en utökad koordinering mellan medlemsländer, en ökad kapacitet att förbereda inför kriser samt omfattande investeringar i hälsosystem för att säkerställa en god hantering av framtida hälsoutmaningar.

EU-kommissionens mål med EU4Health är att;

  • Skydda människor i EU från gränsöverskridande hälsofaror och förbättra krishanteringskapacitet
  • Tillverka mediciner, medicinska hjälpmedel och andra kris-relaterade produkter som ska vara tillgängliga, billiga och stöttande av innovation
  • Stärka hälsosystem och arbetskraft inom hälso- och sjukvården samt investera i folkhälsa, till exempel genom hälsofrämjande åtgärder, sjukdomsmotvärkande program och förbättrad tillgång till sjukvård.

Finansiering

Genom EU4Health föreslår EU-kommissionen att investera 9,4 miljarder euro vilket är betydligt mer än vad Kommissionen lade fram i sitt tidigare förslag, där 413 miljoner euro föreslogs för hälsa inom ramen för Europeiska Socialfonden+. Kommissionen föreslår att finansiering ska hämtas från EU:s budget, delvis från externa intäkter från unionens upplåningsverksamhet.

Även andra investeringar i hälsa kommer att göras under 2021-2027 inom ramen för andra investeringsinstrument i synergi med EU4Health. Dessa är: Europeiska socialfonden, ESF+, Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERDF, Horisont Europa, rescEU och det Digitala Europaprogrammet. EU4Health kommer att vara en nära arbetspartner med Horisont Europa.

Det återstår för Ministerrådet och Europaparlamentet att ta ställning till förslaget innan det kan dra igång som planerat från och med 1 januari 2021.

/Julia Hanson och Signe Johansson

Faktablad om EU4Health, här. 

Läs mer om hälsoprogrammet, här.

 

01 Jun 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information