EU-kommissionen antar kemikaliestrategi för giftfri miljö

EU-kommissionen antog den 14 oktober ett förslag till ny kemikaliestrategi för att uppnå målet om en giftfri miljö. Strategin syftar till att fasa ut användningen av de farligaste kemikalierna i exempelvis leksaker, tvättmedel och textilier. Faciliteten för återhämtning och resiliens kommer kunna användas för investeringar som möjliggör en omställning av kemikaliesektorn.

Mot en giftfri miljö  

Kemikaliesektorn är den fjärde största industrin i EU och sysselsätter uppemot 1,2 miljoner människor, en industri som på global nivå beräknas fördubblas fram till 2030. Det innebär stora risker för samhället, där konsumenter dagligen exponeras för hälsofarliga kemikalier i alltifrån kosmetika till textilier. EU presenterade därför målet om en giftfri miljö inom ramen för den europeiska gröna given, EU:s nya tillväxtstrategi från 2019 som ska tackla de många klimat- och miljöutmaningar vår samtid står inför. Den nylanserade kemikaliestrategin syftar till att förbjuda och ersätta kemikalier med negativ påverkan på människa och miljö. Strategin omfattar såväl produktion som konsumtion, inkluderat sektorer som exempelvis bilindustrin, elektronikindustrin och byggsektorn.  

Nyckelpunkter i EU:s kemikaliestrategi 

  • Fasa ut användningen av de farligaste ämnena från konsumentprodukter som till exempel leksaker, barnavårdsartiklar, kosmetika, tvättmedel och material avsedda att komma i kontakt med livsmedel och textilier. Det gäller bland annat hormonstörande ämnen och kemikalier som påverkar immunsystemet eller andningsorganen.  
  • Minimera förekomsten av och ersätt i möjligaste mån de berörda ämnena i alla produkter. Prioritera de produktkategorier som påverkar sårbara grupper i befolkningen och som har störst potential för en cirkulär ekonomi. 
  • Ta itu med kombinationseffekter av kemikalier genom att ta större hänsyn till den risk som människors hälsa och miljön utsätts för genom daglig exponering för en bred blandning av kemikalier från olika källor. 
  • Säkerställ att producenter och konsumenter har tillgång till information om kemiskt innehåll och säker användning genom att införa informationskrav inom ramen för initiativet för hållbar produktpolitik. 

Målet om en giftfri miljö förutsätter nya lösningar och säkrare tillverkning, vilket gör att strategin också omfattar åtgärder som ska främja innovation och utveckling av kemikalieindustrin. Bland annat kommer det inrättas en forsknings- och innovationsagenda för kemikalier i syfta att öka kunskaperna om kemikaliers effekter samt skapa nya lösningar som möjliggör en utfasning av farliga kemikalier. Medel för en omställning av kemikaliesektorn kommer även finnas tillgängligt inom Faciliteten för återhämtning och resiliens, en del av återhämtningsinstrumentet Next Generation EU

Läs mer om EU:s nya kemikaliestrategi här.  

 /Elin Johnson

21 Okt 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information