EU-kommissionen har beslutat om förlängning av det svenska undantaget för statsstöd för biogas och biopropan

EU-kommissionen har inom ramen för europeiska statsstödsregler godkänt en förlängning av skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas och biopropan som används för uppvärmning eller som motorbränsle i Sverige. Förlängningen gäller under tidsperioden 2021-2030.

Enligt två separata system undantas Sverige energi- och CO₂-beskattning (i) biogas som används vid värmeproduktion (tidigare system förlängdes senast 2018) och (ii) biogas som används som motorbränsle (tidigare system förlängdes senast 2015). I och med beslutet godkänner kommissionen en förlängning av skattebefrielsen för tio år framåt 2021–2030 med två modifieringar: i) begränsa skattebefrielsen till endast icke-livsmedelsbaserad biogas och ii) utvidga skattebefrielsen till icke-livsmedelsbaserad bio-propan.

Målet med skattebefrielsen är att öka användningen av biogas och biopropan och att minska användningen av fossila bränslen och deras utsläpp av växthusgaser, samtidigt som det underlättar övergången till avancerade biobränslen. Kommissionen utvärderade åtgärderna enligt EU:s regler för statligt stöd, särskilt riktlinjerna för statligt stöd för miljöskydd och energi 2014–2020.

Dessutom kommer systemen att bidra till både Sveriges och EU: s insatser för att uppfylla Parisavtalet och gå mot 2030 förnybara energikällor och CO₂-mål. Detta är utgångspunkten för kommissionens slutsats om att åtgärderna överensstämmer med EU:s regler för statligt stöd.

Mer information kommer att finnas tillgängligt på kommissionens tävlingswebbplats, i det så kallade State Aid Register under fallnumren SA.56125 (värmeproduktion) och SA.56908 (motorbränsle).                     

För mer information, kontakta:

Arianna Podesta (+32 229 87024), Giulia Astuti (+32 229 55344) eller Maria Tsoni (+32 229 90526).

/Julia Hanson

 

07 Jul 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information