EU-strategi för energi- och resurseffektiva byggnader

Med den nya strategin Renoveringsvågen hoppas EU-kommissionen på att förbättra byggnaders energi- och resurseffektivitet. Förhoppningen är en fördubblad renoveringstakt under de kommande tio åren för att minska utsläppen, stimulera återhämtningen och minska energifattigdomen.

Tre prioriterade områden i Renoveringsvågen 

EU-kommissionen presenterade den 14 oktober Renoveringsvågen i syfte att ta ett helhetsgrepp på byggnaders energiprestanda. Strategin fokuserar på tre huvudområden: 

  • Utfasning av fossila bränslen för uppvärmning och kylning  
  • Åtgärder mot energifattigdom och byggnader med sämst prestanda  
  • Renovering av offentliga byggnader som skolor, sjukhus och administrationsbyggnader 

Energieffektiva byggnader för reducerad klimatpåverkan 

Byggnader står för cirka 40 procent av EU:s energianvändning och 36 procent av växthusgasutsläppen från energisektorn. Idag är det dock endast en 1 procent av byggnaderna som varje år renoveras med fokus på energieffektivitet. Det vill EU-kommissionen förändra med hjälp av Renoveringsvågen, som är en del av den europeiska gröna given. För att uppnå målet om klimatneutralitet till 2050 föreslog EU-kommissionen i september 2020 ett mål på minst 55 procent minskade växthusutsläpp till 2030 Det kommer bland annat kräva att EU minskar byggnaders utsläpp av växthusgaser och energianvändning med 60 respektive 18 procent till 2030. En viktig åtgärd i det är att utöka användningen av hållbart material vid renovering och byggande. EU-kommissionen lyfter bland annat upp trä- och biobaserade produkter som en åtgärd för att minska byggnaders ekologiska fotavtryck och öka kolinlagringen i framförallt offentliga byggnader.  

Förbättrade boendeförhållanden och fler arbetstillfällen 

Omkring 34 miljoner europeiska hushåll hade under 2018 inte råd att värma upp sina bostäder. Undermåliga byggnader, i kombination med höga energipriser, är en central del i problemet. Med Renoveringsvågen vill EU-kommissionen därför främja offentliga åtgärder för att säkerställa att alla i Europa har råd till både belysning, värme eller nedkylning av deras bostäder. I strategin framhålls även att investeringar i byggnader kan ge en stimulans i byggsektorn och den lokala ekonomin, vilket är extra värdefullt i Europas ekonomiska återhämtning i spåren av coronapandemin 

Ett europeiskt Bauhaus 

Vidare medför strategin nya möjligheter för en omvandling av vår bebyggda miljö. Inom ramen för strategin kommer EU-kommissionen under 2022 lansera ett nätverk med de fem första Bauhaus-platserna i olika EU-länder, ett tvärvetenskapligt projekt som samlar samhällets olika aktörer för att förena hållbarhet med design i utformningen av framtidens städer och samhällen.  

Nästa steg 

Med strategin medföljer en åtgärdsplan där en av flera huvudåtgärder handlar om säkerställd tillgång till finansiering för att möjliggöra en fördubblad renoveringstakt under de kommande tio åren. Bland annat föreslås det att det ska bli lättare att kombinera medel från olika EU-program samt nationell och privat finansiering. Vidare kommer det i juni 2021 ske en översyn av direktivet om förnybar energi, där man kommer överväga ett skärpt mål för förnybar uppvärmning och kylning samt införa en miniminivå för förnybar energi i byggnader.  

Läs strategin Renoveringsvågen här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här. 

/Elin Johnson

02 Nov 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information