Europaparlamentet om EU:s framtida skogsstrategi

Den 8:e oktober antog Europaparlamentet en resolution om EU:s framtida skogsstrategi. Positionen främjar ett mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart skogsbruk för perioden efter 2020. EU-kommissionen väntas presentera den nya skogsstrategin i början av 2021.

Skogar i EU och varför de är viktiga

Tillsammans med sex andra medlemsländer står Sverige för mer än 70 procent av EU:s 187 miljoner hektar skog. Uppemot 60% av EU:s skogar ägs av privata aktörer eller småskaliga skogsbruksföretag och nästan tre miljoner av EU:s befolkning arbetar direkt och indirekt inom skogssektorn. Förutom skogens ekonomiska och sociala värden har den även en central roll i att bekämpa klimatförändringarna samt främja en biologisk mångfald. Skogen brukar talas om som en kolsänka vilket betyder att den absorberar mer växthusgaser, närmare sagt 10% av EU:s totala växthusgasutsläpp, än vad den släpper ut. Men den långsiktigt viktigaste betydelsen för att lindra växthuseffekten har skogen genom att erbjuda ett förnyelsebart och klimatneutralt material som ersättning för fossila bränslen och energiintensiva material som plast och betong.

Det har länge funnits en bred samsyn att skogen har en viktig roll i ett klimatsmart och hållbart samhälle. Det har däremot visat sig vara en stor utmaning att enas kring en strategi inom unionen då brukande, ägandeskap och storlek skiljer sig stort mellan medlemsländerna. Trots detta lyckades Europaparlamentet ändå enas om en gemensam resolution, vilken i veckan röstades igenom med stor marginal.

EU:s framtida skogsstrategi

Under onsdagsförmiddagen den 8 oktober fastslog EU-parlamentet att man vill främja en skogsförvaltningsmodell som tryggar såväl den miljömässiga som den sociala och ekonomiska hållbarheten. I texten lyfts tre huvudsakliga prioriteringar:

  • Hållbar förvaltning av skogar och ansvarsfulla ägare för att säkerställa sektorns ekonomiska lönsamhet. Även de samhälleliga och miljömässiga effekterna för hållbart skogsbruk bör värnas i form av ekonomiskt stöd och rättvis ersättning till skogsägare som arbetar enligt principerna för hållbar skogsförvaltning.
  • Skog som kan motstå katastrofer och förhindra skogsbränder. Europaparlamentet anser att den nya skogsstrategin bör se till att EU:s skog blir mer motståndskraftig i syfte att kunna stå emot exempelvis översvämningar eller skogsbränder. Ett förslag som presenterades var att undersöka skogarnas förmåga att bli mer resilienta mot klimatkatastrofer genom att göra stora satsningar inom forskning och innovation. Här kan även enskilda skogsägare erbjudas ekonomiska medel om de arbetar med att förebygga skogen mot liknande katastrofer.

  • Bekämpa importerna av trä från skog som avverkats illegalt för att främja en global hållbar skogsförvaltning. Europaparlamentet anser att det krävs större åtgärder för att förhindra illegal import av produkter och olaglig avverkning av träd. För att kunna vidta åtgärder behöver de importerade materialen ursprungsmärkas så att man ser var de kommer ifrån för att säkerställa att de är hållbara.

Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) har varit skuggrapportör för resolutionen om skogsstrategin och kommunicerade efter onsdagens förhandlingar att det viktigaste är att skogen lyfts som mer än bara en kolsänka. I och med det ges ett större erkännande till det aktiva skogsbrukets roll i en hållbar omställning som norra Sverige arbetar för, samtidigt som fortsatt stor vikt ges till skogens ekosystemstjänster. Federley lyfter även att det har varit viktigt att få fram en balanserad text som lyfter olika dimensioner av skogen och skogsbruket, vilket även bör återspeglas i politiken.

Bygga med trä - ett hållbart byggmaterial

I resolutionen understryks vikten av att bygga med trä och ledamöterna vill i framtiden se en större utveckling av detta. Att bygga i trä är ett klimatsmart alternativ då materialet är förnybart och miljövänligt, samtidigt som det binder koldioxid. Detta underströks även av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i hennes tal om tillståndet i unionen 2020 i september.

Läs mer om Europaparlamentets position här.
Läs hela positionen här.

/Elvira Ahlring

15 Okt 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information