Fyra färdplaner på skogs- och klimatområdet

Just nu pågår samråd för fyra färdplaner på området för klimat, skog och markanvändning. Det återspeglar EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 som har ett starkt fokus på klimat-och miljöåtgärder inom ramen för den europeiska gröna given.

EU-kommissionen genomför just nu en översyn av all relevant lagstiftning i enlighet med deras förslag om 55 procents minskning av växthusutsläpp fram till 2030 och, i nästa steg, för att uppnå målet om klimatneutralitet till 2050. Revideringen av lagstiftning kallas för “Fit for 55” och syftar på en minskning av EU:s växthusgasutsläpp med 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Som en del i översynen har samråd öppnats om färdplanerna för flera initiativ av intresse för norra Sverige. 

Översyn av EU:s förordning om markanvändning, förändring markanvändning och skogsbruk  

En översyn av förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) kommer göras med anledning av ovannämnda 55 procentsmålMed revideringen hoppas EU-kommissionen att öka sektorns insatser för att minska utsläppen och bidra till ökad kolinlagring.  Läs mer och svara på samrådet om färdplanen senast 26 november här.  

Arbetet inför EU:s nya skogsstrategi 

På samma skogstema pågår just nu ett samråd om en färdplan om EU:s nästa skogsstrategi som planeras att lanseras 2021.  Den kommande skogsstrategin är en del i den europeiska gröna given och med samrådet vill EU-kommissionen få in synpunkter på hur skogsstrategin bäst bör utformas. Som North Sweden tidigare har rapporterat om antog Europaparlamentet en resolution om EU:s framtida skogsstrategi den 8 oktober 2020 där det betonas att EU ska främja ett mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart skogsbruk för perioden efter 2020. Läs mer och svara på samrådet om färdplanen senast 4 december här.

Uppdatering av EU:s utsläppshandelssystem (ETS) 

Ett annat område som kommer ses över som en del i ovannämnda 55 procentsmål är EU:s system över utsläppshandelssystem, det så kallade ETS-systemet. Som en del i det kommer även ETS-reserven för marknadsstabilitet (som används för att hantera outnyttjade utsläppsrätteratt ses över efter att den nu har varit igång i tre år.  Läs mer och svara på samrådet om färdplanen senast 26 november här.  

Översyn av förordningen om ansvarsutdelning för nationella utsläppsmål 

Ytterligare en del av EU-kommissionens arbete med 55-procentsmålet är översynen av förordningen för ansvarsfördelning, vilken fastställer bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för varje EU-land efter period 2021–2030. En del i översynen är bland annat att se över coronapandemins eventuella effekter på måluppfyllanden i förordningen. Läs mer och svara på samrådet senast 26 november här. 

/Elin Johnson

 

04 Nov 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information