Goda förutsättningar för solenergi i norra Europa

Den 20 oktober arrangerade North Sweden och Tillväxtverket webbinariet Renewable energy reaching everywhere som en del av European Week of Regions and Cities (EWRC) 2020. Eventet gav exempel på hur aktörer har bytt till förnybar energi, särskilt solenergi, under arktiska förhållanden genom insatser som finansierats av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

För att uppnå klimatneutralitet fram till 2050 krävs det att EU maximerar användningen av förnybar energi i hela Europa. Webbinariet syftade därför till att lyfta solenergi som en grön energikälla i arktiska förhållanden samt visa på att en omställning till förnybar energi är möjlig på alla breddgrader. Eventets talare lyfte fram konkreta exempel på hur man kan arbeta med solenergi under arktiska förhållanden samt hur framtida projekt kan arbeta för att bidra till att nå målet om klimatneutralitet år 2050.

Solenergi för ett klimatneutralt Europa till år 2050

Moderator för webbinariet var Aurélie Beauvais, policyansvarig på SolarPower Europe. Hon inledde med att berätta att solenergi kan komma att bli den billigaste energikällan inom de kommande fem åren samt att Europa har möjlighet att nå 100 % förnybar energi vid år 2050. Paula Abreu Marques, enhetschef vid EU-kommissionens generaldirektorat för hållbar energiförsörjning, underströk den förnybara energin som ett centralt mål inom den gröna given och lyfte fram EU Energy System Integration Strategy (ESI) som ett viktigt verktyg att påskynda en omställning till förnyelsebara energikällor. Hon betonade att ESI-strategin ser till energifrågan utifrån ett helhetsperspektiv, där det handlar om att säkerställa klimatsmart och billig energi för att möjliggöra en inkluderande grön omställning inom Europa.

Piteå och RISE visar vägen för solenergi i norra Sverige

Anna Mård, verksamhetsledare för Innovationsarenan på Piteå Science Park, gav exempel på hur de arbetar för att öka andelen solenergi i små och medelstora företag. Piteå Science Park har sedan cirka 10 år tillbaka arbetat med utveckling av solenergi anpassat för norra Sverige. I motsats till vad vissa kan tro finns det goda förutsättningar för solenergi i norra Europa, men det gäller att utveckla metoder som är anpassade därefter. En sådan teknik handlar exempelvis om panelernas lutning. Genom att rikta panelerna mot marken kan solupptaget maximeras genom att använda reflektionen i snön.

Piteå Science Park hade under 2017 ett samarbete med Sveriges tekniska forskningsinstitut (RISE) som Anna Malou Petersson, direktör för energiteknik på RISE, berättade mer om. Projektet syftade till att utveckla riktlinjer för hur solenergi kan användas på bästa sätt i norra Sverige samt vad som är viktigt att ta i beaktande vid installation av solpaneler. Projektet resulterade i fem övergripande riktlinjer; 1) Undersöka lokala snöförhållanden, 2) Säkerställa att installationen är anpassad efter förväntade snöförhållanden, 3) Välja robusta modeller och monteringssystem, 4) Designa systemet så att snöröjning undviks och 5) Anpassa lutningen efter geografisk placering.

Forskningsframsteg på Irland och Svalbard

Ytterligare ett projekt som lyftes under webbinariet var projektet SMARTrenew vid Letterkenny Institute for Technology. Projektledaren Nick Timmons förklarade att projektet syftat till att undersöka möjligheterna för smart energi- och värmeförvaring. Avslutningsvis tog Iver Frimannslund vid, doktorandstudent vid norska universitetscentret på Svalbard, för att berätta om deras forskning om utveckling av solpaneler i arktiska förhållanden.

Avslutande ord

Sammanfattningsvis krävs det att hela Europa ställer om till förnybar energi för att uppnå klimatneutralitet år 2050. Tack vare ny forskning och teknik menade webbinariets talare att en övergång till förnybar energi är möjlig i olika klimat och med olika regionala förutsättningar. En gemensam nämnare för deltagarnas projekt är att de alla har blivit beviljade finansiering via europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt Interregprogrammet Norra Periferin och Arktis (NPA).

Lyssna på hela webbinariet här.

/Elvira Ahlring och Elin Johnson 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information