Idag presenterar Tyskland sitt EU-ordförandeprogram med start 1 juli

Den nya så kallade trion av EU-ordförandeländer på tur, Tyskland, Portugal och Slovenien, presenterade den 16 juni sitt gemensamma program för de kommande EU-ordförandeskapen som sträcker sig från första juli 2020 till 31 december 2021. Stor vikt läggs på EU:s återhämtning efter Coronapandemin. Tyskland som är först ut har presenterat sitt program idag.

EU-ordförandeskapet

EU-ordförandeskapet är ett roterande uppdrag som varar 6 månader åt gången i en av EU:s två lagstiftande organ Europeiska unionens råd, det så kallade rådet, som representeras av EU:s nationella regeringar. Tre medlemsländer som står på tur för att vara ordförandeland kallas tillsammans ”trio” och har som uppgift att tillsammans presentera ett gemensamt program för 1,5 år framåt som sätter agendan för rådets arbete för 1,5 år framåt. Det aktuella ordförandelandet sätter agendan för det pågående arbetet och leder rådets möten.

Rådets ordförandeskap fram till 2021

Tyskland: juli–december 2020
Portugal: januari–juni 2021
Slovenien: juli–december 2021

I programmet för den kommande 18-månadersperioden återfinns följande prioriteringar:

 • nå en överenskommelse tillsammans med Europaparlamentet gällande den långsiktiga budgeten för 2021–2027
 • bibehålla en god relation baserad på ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan EU och Storbritannien
 • beakta EU-kommissionens arbetsprogram för 2020 men efterfråga korrigeringar av stora initiativ som blivit försenade på grund av Covid-19
 • skydda medborgarna och deras rättigheter genom att stötta en rad initiativ
 • främja kulturell diversitet
 • skydda personintegriteten under en ökande digitalisering
 • stötta EU-kommissionens arbete med artificiell intelligens
 • understödja en överenskommelse om en ny europeisk migrationspakt
 • fördjupa arbetet med EU:s gränser och säkerhetspolitik
 • stödja en hållbar och inkluderande tillväxt
 • arbeta för rättvisa och effektiva skatter på EU:s inre marknad
 • förstärka EU:s infrastruktur
 • utöka europeisk forskning, innovation, hälso- och utbildningssystem
 • stötta turismsektorn till följd av Coronpandemin
 • bygga ett klimatneutralt och grönt Europa
 • bygga ett rättvist och socialt Europa
 • förstärka medborgarnas hälsa
 • främja livslångt lärande.

Tyskland står på tur

Tyskland, som är nästa ordförandeland för EU, har presenterat sitt ordförandeskapsprogram för det andra halvåret 2020. Ordförandeskapet börjar den 1 juli och avslutas den 31 december. Tyskland lägger stor tyngdvikt vid en återhämtning efter Coronapandemin och har därför satt mottot ”Tillsammans för Europas återhämtning” för sitt program. Hållbarhet, digitalisering, säkerhet och social rättvisa är andra huvudprioriteringar.

Läs rådets fullständiga program för perioden 2020–2021 här

Läs Tysklands EU-ordförandeprogram här

/Julia Hanson

30 Jun 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information