Kultur utanför städer är nyckeln till ett hållbart och sammanhållet Europa menar europeiska kulturorganisationer i ett samlat positionspapper till EU

Kulturorganisationerna Cultural Action Europe, European Network of Cultural Centres, International network for comtemporary arts och Trans Europe Halles har gått samman i ett positionspapper till EU med budskapet att konst och kultur i rurala områden har stor betydelse för ett sammanhållet Europa och uppmanar EU:s beslutsfattare att investera mer i kulturella och kreativa näringar utanför stadsmiljöer.

Culture Action Europe, CAE, är EU:s största paraplyorganisation inom kulturella och kreativa näringar, med koppling till privata och offentliga aktörer. CEA:s vision är att kultur är nyckeln till ett hållbart och mer sammanhållet och inkluderade Europa samt ser det som sin uppgift att kämpa för varje medborgares rätt till tillgång till konst och kultur med målet att mer offentliga medel ska riktas till kultur- och konstinvesteringar. Tillsammans med European Network of Cultural Centres, International network for comtemporary arts och Trans Europe Halles riktar sig CAE nu i ett positionspapper, som publicerades tidigare i mars, med ett antal rekommendationer till beslutsfattare på olika nivåer i EU om hur kulturen kan lyftas upp och utvecklas mer i rurala områden. 

Positionspapperet om vikten av kultur i icke-urbana områden 

I positionspapperet ”Beyond the urban – Comtempopary arts and culture in non-urban areas as keys to a sustainable and cohesive Europe” finns rekommendationer och en strategi för att integrera kultur i politikområden som präglar icke-urbana och perifera områden, inklusive EU:s regionalpolitik. Stöd uppmanas till kulturella och kreativa näringar som kan inspirera innovativa och hållbara lösningar, framkalla nya tankesätt gällande ekonomiska modeller eller öka demokratideltagandet, inte minst vid sidan av utmaningar såsom ökande populistiska och anti-europeiska krafter och klimatfrågan med en stigande medeltemperatur.

EU och dess nationella, regionala och lokala beslutsfattare uppmanas skapa och förstärkainvesteringar i kultur och konst i icke-urbana miljöer. Detta bör enligt ovan nämnda kulturorganisationer göras genom att inkludera kulturella och kreativa näringar i alla EU:s finansieringsinstrument som berör icke-urbana och perifera områden, såväl som genom att integrera rurala områden och icke-urbana sammanhang i alla kulturprogram och fonder. 

I positionspapperet efterlyses åtgärder för att lyfta kulturen och dess roll utanför städer, här följer en rad exempel från dokumentet:

  • Erkännandet av betydelsen av kultur och konst i icke-stads- och perifera områden EU måste säkerställas på alla politiska nivåer i EU
  • Innovativa solidaritetsmekanismer som pågår på landsbygden bör uppmärksammas mer, tillsammans med innovativa sociala metoder för att öka samhällsengagemang
  • Icke-urbana områden ligger i frontlinjen för en snabb omvandling där kultur är viktigt, exempelvis inom klimatinnovationer, migration, demografiska förändringar och politiska konflikter
  • EU:s övergripande fokus på att bygga en hållbar framtid kan realiseras genom en omprövning av vissa nuvarande modeller för ekonomisk produktion. I icke urbana områden finns ett stort antal hållbara praxis för ansvarsfull användning av naturliga och kulturella resurser, möjlighet att experimentera i större utsträckning än i städer, mer tid och utrymme och färre hierarkiska styrelsestrukturer till förmån för detta
  • Uppfattningen av vad som är kultur bör breddas då dagens definition är för snäv
  • Att förändra och främja bilden av kultur behövs då det inte sällan finns en förvrängd bild av kultur, ofta av en romantiserade karaktär eller som förknippade med nedgång i rurala områden
  • Spridda nätverk och svag anslutning: Det råder en brist på hård och mjuk infrastruktur, såsom transport och digitala tjänster
  • Det råder en brist på tillgång till kvalitativ konst och kulturell utbildning, vilket resulterar i begränsad eller inget utövande av kulturella rättigheter och liten tillgång till kulturella yrken

/Julia Hanson och Ozan Yücel

Här hittar du positionspapperet på CAE:s hemsida

25 Mar 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information