North Sweden i möte med Europaparlamentets utredningstjänst

Den 20 januari hölls ett möte mellan de svenska regionkontoren i Bryssel och en delegation från Europaparlamentets utredningstjänst, EPRS, på initiativ av North Sweden. Mötet som hölls på Göteborgs EU-kontor berörde hur dialogen mellan regional nivå och Europaparlamentet kan göras mer effektiv och förstärkas inom ramen för tematiska frågor där regionkontoren sitter på expertis.

Europaparlamentets utredningstjänst, EPRS, och den så kallade Linking the Levels Unit, LINK, (enheten för att länka ihop nivåer) har funnits sedan sex år tillbaka. Nytt för i år är att LINK strävar efter att utöka dialogen med regionföreträdare för att i större utsträckning inkludera den regionala rösten i Europaparlamentets policyarbete och upprätta effektiva kanaler genom att stifta kontakt med europeiska regionkontor med säte i Bryssel.

Vid mötet med delegationen från LINK, som leddes av enhetens chef Klemen Zumer, diskuterades hur de svenska regionkontoren kan hjälpa EPRS i deras dagliga arbete att förse utskott i Europaparlamentet med information. Sten Ramstedt, från EPRS:s evalueringsenhet, berättade om LINK:s vilja om att koppla samman olika cirklar av politiskt beslutfattande där konkreta exempel samt matnyttigt material från Europas regioner och städer ytterligare kan belysas.

En fråga för diskussion var vilken typ av information kontoren inledningsvis ska tillhandahålla. Klemen Zumer efterfrågar att regionkontoren gärna informerar om vad som står på agendan för deras regionala EU-arbetet framåt och vilka frågor som prioriteras för kontorens regionala huvudmän. Även att framåt tillhandahålla synpunkter eller positionspapper inom olika policyprocesser som LINK i sin tur kan förse Europaparlamentet med då det inte är ovanligt att en viss expertis efterfrågas inom vissa tematiska områden i olika policyprocesser.

North Sweden siktar på ökad dialog med Europaparlamentets utredningstjänst

De svenska regionkontoren är positivt inställda till EPRS:s ambitioner att hitta nya sätt att belysa regionala perspektiv. Vid mötet framgick dock att det för vissa kontor blir problematiskt att förse EPRS med information på engelska med tanke på bristande resurser på översättning.

Från North Sweden sida ser vi det som en god möjlighet att ytterligare länka upp mot Europaparlamentet genom våra kontakter på LINK och att därigenom kunna lyfta viktiga frågor såsom Arktis, innovation och infrastruktur på ett mer systematiserat sätt. Ett par idéer är att tillhandahålla EPRS med material i form av dels positionspapper som nätverket för Europaforum norra Sverige, EFNS, producerar årligen, dels strategiska inlägg från North Swedens Linkedinkonto som framledes kommer att skapas med syfte att fånga läsare på den engelskspråkiga Brysselarenan.

Läs mer om Europaparlamentets utredningstjänst, EPRS, här.

/Julia Hanson

12 Feb 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information