Politikernätverket Europaforum Norra Sverige tar i tre positionspapper ställning till ny EU-lagstiftning

Tre positioner har antagits inom ramen för Europaforum Norra Sverige, nätverket som sammanför politiker från Sveriges fyra nordligaste regioner där North Sweden ingår. I positionspapperen, som riktas mot Sveriges och EU:s lagstiftande institutioner, tar norra Sveriges ställning till EU:s nya skogsstrategi, EU-kommissionens förslag till inrättandet av Fonden för en rättvis omställning samt Coronavirus Response Investment Initiative.

Europaforum Norra Sverige, EFNS, är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en unik mötesplats där frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv bevakas och analyseras i de avseenden de berör norra Sverige. Det övergripande syftet med EFNS är att tillvarata norra Sveriges intressen genom att påverka EU:s lagstiftning genom riktade positionspapper till EU:s samt Sveriges lagstiftande institutioner.

Norra Sveriges synpunkter inför EU:s nya skogsstrategi

EFNS välkomnar EU:s nya skogsstrategi men anser att det behövs en regional dimension som premierar redan hållbara regioner och industrier. EFNS uppmanar EU-kommissionen att ta hänsyn till regionala skillnader i EU gällande skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet. Beträffande ett aktivt skogsbruk som EFNS förespråkar, understryks skogens roll i EU:s klimat- och energimål där en ökad användning av skoglig biomassa krävs och ett hållbart brukande av skogen motsvarande dess nettotillväxt är avgörande. I detta hänseende spelar Norra Sverige en viktig roll då regionen präglas av ett enormt skogsbestånd och framåtsträvande innovativa industrier.

Läs positionen om EU:s nya skogsstrategi här. 

Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till inrättandet av Fonden för en rättvis omställning

EFNS välkomnar EU-kommissionens kraftsamling genom inrättandet av den Europeiska gröna given och Fonden för en rättvis omställning. En omställning till nettonollutsläpp 2050 kräver att hela EU ställer om genom ambitiösa satsningar såsom modern infrastruktur, nyskapande innovationer, tillämpad forskning och en god tillgång till testmiljöer. Fonden för en rättvis omställning kan vara ett betydelsefullt verktyg till EU:s sammanhållningspolitik (regionalpolitiken) i detta arbete men EFNS understryker att det inte får ske på bekostnad, eller orsaka en försening av ordinarie insatser, utan att det kräver nationell medfinansiering utanför budgeten för Europeiska regionalfonden, ERUF, och Europeiska socialfonden, ESF+. Fonden bör utformas utifrån regionala strategier så att genomförandet blir så effektivt som möjligt.

Läs positionen om inrättandet av Fonden för en rättvis omställning här. 

Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till Coronavirus Response Investment Initiative, CRII

EFNS välkomnar EU-kommissionens tillfälliga tillämpning av mer flexibla statsstödsregler och det så kallade Coronavirus Response Investment Initiative, CRII, för att dämpa de ekonomiska effekterna av Coronapandemin genom användandet av oanvända strukturfondsmedel till att förse små- och medelstora företag med kapital. EFNS vill samtidigt betona vikten av att insatserna görs inom ramen för befintliga programområden och att man därmed slår vakt om den strategiskt viktiga allokeringen av extra medel som tilldelats glesbefolkade områden i norra Sverige på grund av komplexa territoriella förutsättningar som innebär utmaningar för den regionala utvecklingen. EFNS framhåller bland annat att investeringsinitiativet kräver flernivåstyre och att regionalt utvecklingsansvariga ska fatta beslut om satsningar genom strukturfondspartnerskapen.

Läs hela positionen om EU-kommissionens förslag till CRII här. 

/Julia Hanson

Har du frågor kring EFNS:s eller North Swedens arbete inom klimat- och skogsfrågorna? Kontakta Lotta Rönström, North Sweden, lotta.ronstrom@northsweden.eu

Har du frågor kring EFNS:s eller North Swedens arbete inom regionalpolitiken? Kontakta John Kostet, North Sweden, john.kostet@northsweden.eu

Läs mer om Europaforum Norra Sverige på deras hemsida här. 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information