SKR:s rapport På gång inom EU: Vad görs för att stärka demokratin?

Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, skrift På gång inom EU sammanfattar aktuella frågor på EU-nivå som berör svenska kommuner och regioner under våren 2020. I den beskrivs nio policyområden som SKR särskilt bevakar och planerar aktiviteter inom. Utöver dessa ger vi exempel på vad SKR skriver om inom Medborgarnas EU med fokus på demokrati och inkludering i debatten om EU:s framtid.

De för Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, prioriterade frågor för våren 2020, som går att läsa mer om i skriften På gång inom EU, är:

  • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  • Den sociala dimensionen av EU
  • Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer
  • EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
  • Ett klimatneutralt EU 2050
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Sammanhållningspolitiken 2021–2027
  • Horisont Europa
  • EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik

Insatser för att stärka demokratin i EU

Vad som mer sällan nämns i North Swedens kanaler är hur EU arbetar för att stärka demokratin och öka kunskapsspridningen om EU. Då vi har en ny EU-kommissionen på plats som uttryckt nya ambitioner inom området har vi valt ut några exempel på vad SKR skriver om Medborgarnas EU och EU-kommissionens planerade insatser med fokus på demokrati och inkludering i debatten om EU:s framtid.

Konferensen om EU:s framtid är ett nytt fenomen som EU-kommissionens ordförande Ulrika von der Leyen presentet. Tanken är att skapa en slags plattform för att inkludera EU-medborgare genom att föra en strukturerad dialog om EU:s framtid, något som hittills varit en fråga reserverad för Europaparlamentet, Ministerrådet och Kommissionen. Varken struktur eller mandat för konferensen är fastställda men planeras att framföras under våren 2020. Införandet för själva konferensen planeras i sin tur att ske den 9 maj 2020 på självaste Europadagen.

I dagsläget inkluderas EU:s medborgare bland annat genom medborgarinitiativ där alla som uppnått rösträttsålder för Europaparlamentet har rätt att föreslå en ny lag till Kommissionen inom de områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Ett sådant initiativ måste erhålla stöd från minst en miljon medborgare från minst sju medlemsländer. Från och med årsskiftet infördes nya regler för medborgarinitiativet som enligt Kommissionen innebär att det blir lättare att driva och skriva på, samt få fler engagerade, då registreringsproceduren ska bli enklare.

Europa Direkt

Årsskiftet 2020 markerade Sveriges 25-årsdag som medlem i EU men trots att unionens politik i hög utsträckning berör medborgarna är kunskapen om EU generellt låg i samhället. Våra svenska Europa Direkt kontor som utgör det nätverk som nationellt arbetar för att öka kunskapen och deltagandet i EU-frågor är därför en viktig resurs. I norra Sverige finns två Europa Direktkontor med säte i Skellefteå och Luleå men det behövs fler, i dagsläget har varken Jämtland Härjedalen och Västernorrland ett kontor. Ansökningsperioden inför den nya verksamhetsperioden som inleds 2021, kommer igång under våren. Håll dig därför uppdaterad på EU-kommissionens svenska representationskontors hemsida vid intresse att ansöka om att upprätta ett Europa Direktkontor.

Läs mer om dessa områden och mycket annat i SKR:s skrift Gå gång inom EU, här.

Läs mer om Europa Direkt i Sverige, här.

Besök EU-kommissionens svenska representationskontors hemsida, här.

/Julia Hanson

12 Feb 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information