Stärkt EU-lagstiftning för hållbara batterier

Efterfrågan på batterier inom EU beräknas att öka dramatiskt de närmaste tio åren. Det skapar nya krav på såväl produktionen som återvinningen av batterier för att begränsa industrins miljöpåverkan. Den 10 december släppte därför EU-kommissionen ett förslag om en ny EU-lagstiftning där batteriers hela livscykel ska tas i beaktande. EU-kommissionen efterfrågar nu synpunkter på förslaget och har därför lanserat ett samråd med slutdatum 8 februari.

En del av handlingsplanen för cirkulär ekonomi 

Förslaget om hållbara batterier ingår i den handlingsplan för cirkulär ekonomi som EU-kommissionen presenterade tidigare i år. Handlingsplanen utgör en hörnsten i EU:s nya tillväxtstrategi den gröna given och ska visa vägen mot en klimatneutral och konkurrenskraftig ekonomi. Med förslaget om hållbara batterier vill EU-kommissionen särskilt främja en effektivare resursanvändning i syfte att minimera batteriers miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.   

Högre krav på hela värdekedjan  

Det omfattande förslaget tar sikte på en cirkulär värdekedja och ska gälla alla batterier som släpps  EU:s marknad (industribatterier, bil- och elbatterier samt bärbara batterier). Kraven som ställs tar hänsyn till hela värdekedjan och omfattar både anskaffning av material och att produktionen sker med begränsat miljöavtryck. Från 2024 ska batterier som släpps ut på marknaden ha en deklaration som anger batteriernas koldioxidavtryck. 

Bland annat föreslår EU-kommissionen att den nuvarande insamlings- och återvinningsnivån av bärbara batterier på 45 % ska öka till 65 % år 2025. Vidare måste alla insamlade batterier återvinnas, inte minst när det gäller värdefulla material såsom litium, kobolt, bly och nickel. EU-kommissionen föreslår obligatoriska krav för alla batterier som släpps ut på EU:s marknad, såsom industribatterier samt bil- och elbatterier. Förutom höga miljökrav föreslås det att respekt för mänskliga rättigheter säkerställs i utvinningen av material. Nuvarande EU-lagstiftning gällande batterier regleras främst i batteridirektivet från 2006. EU-kommissionen menar att det finns goda skäl att uppdatera nuvarande lagstiftning för atmöta teknisk utveckling och höjda klimat- och miljökrav.  

Förslaget som tar sikte på konkurrenskraftig hållbarhet förväntas få inverkan på norra Sveriges industri både inom produktion och förädling av råvaror som går in i batteriproduktionen så väl som den batteriproduktion som är under uppbyggnad. 

Aktuellt samråd 

Med ett öppet samråd vill EU-kommissionen samla in synpunkter på ovannämnda förslag. Syftet är att uppdatera EU-lagstiftning i linje med den gröna given samt andra hållbarhetsstrategier. Målet är att säkerställa att 

  • alla batterier tillverkas på ett hållbart sätt (d.v.s. med låg resursförbrukning och lite avfall) och enkelt kan återvinnas 
  • batterier som används på den växande elbilsmarknaden är hållbara. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om hållbara batterier här.

Läs mer om och svara på samrådet senast 8 februari här. 

/Elin Johnson

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information