Svara på samråd om EU:s taxonomi för gröna investeringar

I linje med EU:s nya tillväxtstrategi, den europeiska gröna given, ska Europa vara klimatneutralt till år 2050. Som ett steg i rätt riktning vill EU-kommissionen förbättra EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar och har därför lanserat ett samråd på ämnet som är öppet till den 18 december.

Målet om ett klimatneutral Europa till 2050 förutsätter såväl privata som offentliga investeringar i klimat- och miljösmarta verksamheter. EU:s gemensamma taxonomi kan betraktas som ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. EU-kommissionen har fastställt sex miljömål där en verksamhet, för att klassificeras som miljömässigt hållbar, ska bidra väsentligt till minst ett av målen utan att äventyra de övriga. De sex målen är:  

  • minskade klimatutsläpp
  • klimatanpassning 
  • vatten och marina resurser
  • cirkulär ekonomi 
  • föroreningar 
  • skydd av ekosystem 

Brist på tydlighet 

Det saknas dock en tydlighet gällande vilka ekonomiska aktiviteter som kan anses miljövänliga för investeringsändamål. Det leder bland annat till svårigheter för företag som vill omorientera sin affärsverksamhet i linje med miljömålen. Genom att förtydliga EU:s taxonomi, i syfte att skapa ett gemensamt språk för gröna investeringar, vill EU-kommissionen göra det enklare att investera i ekonomisk verksamhet med tydlig klimat- och miljönytta. Det samråd som nu är öppet syftar särskilt till att ta fram kriterier gällande investeringar som bidrar till EU:s mål om klimatanpassning. 

En viktig fråga för norra Sverige  

EU-kommissionens förslag om gröna investeringar kan komma att få stor effekt på svenska energi- och klimatsatsningar. Förslaget innehåller olika tekniska detaljkrav på exempelvis fastigheter, energi och transport som kan få en stor påverkan på kommuners och regioners hållbarhetsarbete. Exempelvis riskerar nuvarande förslag att försvåra satsningar på svensk bioenergi samt leda till detaljkrav på vattenkraften som hindrar dess nationella energikapacitet. Det är viktigt att norra Sveriges aktörer tar ställning i frågan för att säkerställa att EU:s taxonomi genomsyras av ett helhetsperspektiv och blir tillämpbar med övrig lagstiftning. North Sweden arbetar tillsammans med Europaforum Norra Sverige (EFNS) med att ta fram ett positionspapper med synpunkter för norra Sverige räkning.  

Läs mer och svara på samrådet senast 18 december här.  

/Elvira Ahlring och Elin Johnson

26 Nov 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information