Svara på samråd om hållbara flygbränslen

Hållbara flygbränslen såsom avancerade biobränslen och elektrobränslen har potential att reducera flygtrafikens utsläpp signifikant. Ändå utgör dessa enbart 0,05% av dagens totala flygbränsleförbrukning. Detta vill EU-kommissionen ändra på och kommer därför att lägga fram ett förslag till förordning. Var med och påverka förslaget genom att svara på samrådet senast den 28 oktober!

EU-kommissionen har inom ramen för gröna given fastställt behovet av att minska transportutsläppen med 90% fram till 2050 (jämfört med nivåerna 1990) och att öka produktionen och utbyggnaden av hållbara alternativa transportbränslen. Olika lagstiftningsalternativ är att vänta från EU:s håll för att öka produktionen och utnyttjandet av hållbara alternativa bränslen för de olika transportsätten, inklusive luftfarten.

Kommersiell flygtrafik förväntas växa under de kommande åren och EU-kommissionen uppskattar att antalet flygningar kan komma att öka med cirka 42% från 2017 till 2040. Initiativet som är en del av kommissionens arbetsprogram för 2020 och planeras antas under fjärde kvartalet 2020, ämnar stärka efterfrågan och utbudet av hållbara flygbränslen i EU. Det långsiktiga målet är att reducera luftfartens miljöavtryck och möjliggöra för sektorn att uppnå EU:s klimatmål.

Läs mer om samrådet för att påverka EU-kommissionens kommande förslag på förordning. Svara senast den 28 oktober!

/Julia Hanson

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information