Tyck till om EU:s färdplan mot en strategi för biologisk mångfald

En färdplan har presenterats för EU:s 2030-strategi för biologisk mångfald, och nu har medborgare, myndigheter och företag chans att tycka till kring denna färdplan som kommer att ligga till grund för EU:s fortsatta arbete. EU-kommissionen hoppas att strategins mål kommer att antas globalt i oktober 2020 under FN-konferensen om biologisk mångfald i Kina.

EU-kommissionen arbetar nu med en strategi för biologisk mångfald då kommissionen strävar efter att medlemsländerna ska åta sig att förhindra ytterligare förluster av biologisk mångfald samt bevara och återställa ekosystem. Kommissionens arbete kommer utgöra EU:s bidrag till den FN-konferens om biologisk mångfald som kommer hållas i Kina i oktober 2020. Förhoppningen är att EU kan föregå med ett gott exempel under de globala förhandlingarna för att kunna stoppa förlusterna av biologisk mångfald.

EU-kommissionens har redan nu presenterat en färdplan för strategin. Färdplanen beskriver det problem som kommissionen ämnar arbeta med och varför det behövs ett EU-initiativ för att arbeta med just denna fråga. I färdplanen beskrivs också hur arbetet kommer fortsätta framåt. Mellan den 23 december 2019 och den 20 januari 2020 kan medborgare, myndigheter och företag lämna synpunkter på färdplanen för EU:s 2030-strategi för biologisk mångfald. Kommissionen kommer att sammanfatta de inkommande bidragen och presentera hur de kommer att påverka det fortsatta arbetet, eller beskriva varför vissa synpunkter inte kommer att beaktas i strategin.

2010 antog EU en strategi för biologisk mångfald som sträcker sig fram till 2020. Den innehåller sex delmål, exempelvis att arbeta för att minska invasiva arters påverkan på befintliga ekosystem och nå en hållbar fiskeindustri. Den nya strategin för 2030 är en del av den gröna given som kommissionsordförande Ursula von der Leyen presenterade i december 2019. Strategin kommer därför också innehålla fokus på hur arbetet med biologisk mångfald kan minska påverkan på klimatförändringarna och hur FN:s globala mål för hållbar utveckling skall nås.

I färdplanen beskrivs hur biodiversitet är en av de bakomliggande faktorerna bakom mänsklighetens välbefinnande, men att mänsklighetens förändrade bruk av land och hav har fått negativa konsekvenser hos biodiversiteten. På grund av exploateringar av naturresurser och arter, invasiva arters rörelser till nya områden och klimatförändringarna riskerar ekosystem att försvinna och arter att utrotas rapporterar kommissionen. 

Synpunkter kan lämnas fram till den 20 januari här. Även om det nu är kort om tid innan EU-kommissionen stänger möjligheterna för synpunkter för den här gången finns det stor chans att det kommer fler inbjudningar kring strategin och kommissionens arbete med biologisk mångfald även framåt.

Mer om EU:s strategi för biodiversitet går att läsa här. 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information