Arbetsprogrammet till hälsoprogrammet EU4Health är presenterat

Arbetsprogrammet för EU:s nya omfattande hälsoprogram EU för hälsa (EU4Health) är presenterat. Hälsoprogrammet styrs centralt där konkurrens mellan ansökningar baserat på excellence kommer att råda i fråga om fördelning av ekonomiska medel. Anledningen till att EU satsar så stora resurser på att utveckla hälsoområdet under nuvarande budgetperiod 2021-2027 är de behov som påvisats inom EU:s hälso- och sjukvårdssystem till följd av Covid-19-pandemin.

Programmet EU för hälsa är EU:s ambitiösa svar på Covid-19-krisen. EU-kommissionens ambition med programmet EU4Health är inte enbart att förbereda krisinsatser och att stärka vårdens resiliens utan även att lägga grunden för en europeisk hälsounion genom prioriterade insatser mot Covid-19-pandemin, EU:s cancerplan och EU:s läkemedelsstrategi. Programmet inrättas genom förordning 2021/522 och ska ge finansiering till stödberättigade enheter, hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer från EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet. Totalt ska EU investera 5,3 miljarder euro där ett mervärde kan tillföras i insatser som kompletterar medlemsländernas folkhälsopolitik.

Insatserna ska bidra till ett eller flera av programmets följande mål: 

 • Förbättra och främja hälsan i EU
  • Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder
  • Hälsoinitiativ och samarbete på det internationella planet
 • Bekämpa internationella hälsohot
  • Förebyggande åtgärder, beredskap och insatser mot internationella hälsohot
  • Komplettering av nationell lagerhållning av krisnödvändiga produkter
  • Inrättande av en reserv av hälso- och sjukvårdspersonal och stödpersonal 
 • Förbättra läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter
  • Förbättrad tillgång på ekonomiskt överkomliga läkemedel och medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och deras resiliens och resurseffektivitet
  • Bättre hälsodata, digitala verktyg och tjänster och digitalisering av hälso- och sjukvården
  • Bättre tillgång till hälso- och sjukvård
  • Utveckling och genomförande av EU:s hälsoskyddslagstiftning och evidensbaserat beslutsfattande 
  • Integrerat arbete mellan ländernas hälso- och sjukvård

Genomförande av programmet

EU för hälsa kommer att genomföras genom arbetsprogrammet för 2021 och implementeras i synergi med en rad program eftersom hälsofrågor är ämnesöverskridande. Relevanta program är Horisont Europa, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden plus (ESF+), EU:s civilskyddsmekanism/RescEU, programmet för ett digitalt Europa, Fonden för ett sammanlänkat Europa, InvestEU-programmet, Inremarknadsprogrammet, Faciliteten för återhämtning och resiliens, Erasmus+ samt Krisstödsinstrumentet. I arbetsprogrammet för 2021 definieras aktuella utlysningar där insatser är uppdelade i fyra grupper: sjukdomsförebyggande åtgärder, krisberedskap, hälso- och sjukvårdssystem och digitalisering med cancer som ett övergripande ämne. Hälsoprogrammet är centralt styrt där konkurrens baserat på excellence kommer att råda i fråga om fördelning av ekonomiska medel. Regionala eller nationella indelningar  blir därmed inte avgörande för utdelningen av medel.

/Julia Hanson

Läs relevant förordning 2021/522 här.

Läs arbetsprogrammet för 2021 här.

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information