CEF-utlysning nu öppen: 785 miljoner euro till infrastrukturprojekt för ren energi

Nu finns möjlighet att söka medfinansiering för projekt kring trans-europeisk energiinfrastruktur med fokus på ren energi. 785 miljoner euro är avsatta till ändamålet som konsekvens av EU-kommissionen betoning av vikten att uppnå en klimatneutral ekonomi.

EU-kommissionen poängterade vikten av ren energi som del av den gröna given när energibudgeten för 2021-2027 förhandlades. 785 miljoner euro avsattes till ändamålet för infrastruktur för ren energi som EU-kommissionen nu utlyser. EU-kommissionen påpekar vikten av att ha en klimatneutral ekonomi och efterfrågar förslag på energiprojekt i form av CPI:s (Projects of Common Interest). För att ett projekt ska kvalificera som en CPI krävs att minst två EU-länder signifikant gynnas av projektet, samt att det leder till ökad konkurrens, ökad hållbarhet och att det gynnar EU:s energisäkerhet.   

Detta är första gången som EU-kommissionen efterfrågar CPI:s under de nya CEF-reglerna (Connecting Europe Facility). CEF är Europas fond för infrastruktur med syfte att sammanlänka Europa och göra det enklare och mer hållbart att resa mellan medlemsländerna. Programmet som antogs i augusti tillhandahåller 2.4 miljarder euro till infrastrukturprojekt i Europa mellan åren 2021-2023. 785 miljoner euro av dessa är alltså avsedda för att finansiera CPI-projekt för infrastruktur för just ren energi som regioner och aktörer kan ansöka om genom att skicka in en projektplan. Ansökningar tas emot till och med den 19 oktober 2021, och beslut om vem som tilldelas resurser väntas i början av 2022.  

En informationsdag kommer att hållas online den 14 september 2021. Läs mer här

Du kan också läsa mer om projektet och hur man ansöker här 

/Lisa Berglund 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information