EU-kommissionen lanserar samråd om hållbara produkter

I mars 2020 presenterade EU-kommissionen en strategi för cirkulär ekonomi (CEAP). Inom strategin lades ett nytt lagstiftningsinitiativ fram som syftar till att produkter på EU:s marknad ska vara hållbara med en liten klimatpåverkan. EU-kommissionen lanserar nu ett samråd för att samla in synpunkter om det föreslagna initiativet. Svara senast 9 juni.

EU:s strategi för cirkulär ekonomi (CEAP) presenterades i mars 2020 och verkar för att EU ska främja ekonomisk tillväxt på ett grönt och hållbart sätt. Strategin bidrar till att nå EU:s mål om klimat- och energieffektivitet till 2030 och målet om klimatneutralitet till 2050. Inom ramen för denna strategi har EU-kommissionen nu presenterat ett lagstiftningsinitiativ om hållbara produkter. Syftet med initiativet är att säkerställa att produkterna på EU:s marknad är hållbara, förnyelsebara och har en liten klimatpåverkan. Lagförslaget är ett resultat av att EU-kommissionens efterfrågan på att EU:s konsumenter ska erbjudas bättre information vid köp av produkter som i sin tur möjliggör medvetna och gröna val i större utsträckning. Kommissionen vill nu se att produktion av klimatsmarta produkter blir en norm inom EU.  

EU-kommissionen vill reducera slit-och-slängsamhället  

Initiativet om hållbara produkter kommer att revidera det så kallade Ekodesigndirektivet som trädde i kraft 2005. Ekodesigndirektivet verkar för att sätta ett slags minimikrav på energiprestandan hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU:s marknad. Initiativet om hållbara produkter kommer därtill bredda Ekodesigndirektivet till att inte bara handla om energirelaterade produkter utan kommer även bidra till att etablera hållbarhetsprinciper och andra mekanismer för att reducera ett slit-och-slängsamhälle genom att säkerställa att de produkter på EU:s marknad som är hållbara samt håller länge konkurrerar ut produkter som är sämre för klimatetInitiativet riktar sig bland annat till produktionen av elektroniska produkter, textilier, möbler, stål, cement och kemikalier. 

 Arbetet med det nya förslaget är i full gång och EU-kommissionen vill samla in synpunkter från företag, tillverkare och andra experter tillsammans med organisationer, konsumenter och akademin som kan hjälpa EU att säkerställa att produkterna på EU:s marknad är gröna, hållbara och förnyelsebara.  

Läs mer och svara på samrådet senast 9 juni här.  

/ Matilda Albertsson  

08 Apr 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information