EU-kommissionen om möjligheter inom LIFE och Bauhausinitiativet

Mellan den 15 och 17 november 2021 hölls ett tredagarsevent om Europeiska nya Bauhausinitiativet (New European Bauhaus) som anordnades av EU-kommissionen. Fokus låg på samverkan mellan EU-programmet LIFE och Bauhausinitiativet i syfte att förankra EU:s gröna omställning hos EU:s medborgare.

Vad är Bauhaus och LIFE? 

New European Bauhaus (NEB) är ett initiativ som lanserades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i oktober 2020. EU-kommissionen som har för avsikt att i högre grad styra den gröna omställningen från gräsrotsnivå och skapa engagemang och involvering bland EU:s befolkning genom att väva in design, kreativitet och konst i bostadsutrymmen. Det är ett nytt och mer människoinriktat sätt att hantera klimatkrisen. Det handlar om inkludering, innovation och hållbarhet i kombination med mänskligt välbefinnande. Genom Bauhaus uppmuntrar EU-kommissionen bland annat till klimatsmarta byggnader och påpekar det positiva i att använda träprodukter för samhällsbygge. 

LIFE faller under EU:s genomförandeorgan för klimat, infrastruktur och miljö (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) och är EU:s finansieringsverktyg för miljö och klimat. Det handlar i mångt och mycket om natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, lindring av och anpassning till klimatförändringen samt en övergång till ren energi. Delprogrammen i LIFE har öppna utlysningar för 2021 inom respektive område.  

Synergier mellan LIFE och Bauhaus 

Under tredagarseventet presenterades en mängd LIFE- och Horisont 2020-finansierade projekt om bland annat teknologi och cirkulär ekonomi, bevarande av ekosystem och naturbaserade lösningar, idéer som sammanför principer om hållbarhet och byggdesign, samt sätt att ändra folks beteenden. EU:s finansiering för Bauhausinitiativet 2021-2022 ligger på ungefär 85 miljoner euro som kommer från olika EU-program, främst Horisont Europa, Europeiska regionala utvecklingsfonden, och LIFE. 

Konferensens tre teman var: 

  1. Ändring av beteende 
  2. Urban transformation 
  3. Naturbaserade lösningar 

EU har avsatt 13 miljoner euro till LIFE-finansiering för projekt inom Bauhaus, meddelade EU-kommissionär för miljö, Virginijus Sinkevicius. Tanken är att kombinera LIFE-projekt som fokuserar på den gröna omställningen med projekt som också faller under Bauhausinitiativet. Till exempel design och arkitektur i skapandet av energieffektiva hus, eller förvandlingen av tidigare tomma landskap till multifunktionella vackra gröna ytor. 

CINEA:s direktör menade att LIFE-projekt spelar en huvudroll i att omvandla principer från Bauhaus till konkreta åtgärder, samt i att hjälpa den gröna omställningen på vägen. Synergier mellan LIFE och Bauhaus finns redan då många LIFE-projekt under de senaste årtiondena redan passar perfekt in i ramen för Bauhaus-konceptet, sa generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektoratet för miljö, Fink-Hooijer. Det finns dock speciella utlysningar dedikerade till Bauhausinitiativet inom LIFE men också inom andra program. Utlysningarna är uppdelade efter tre kategorier baserade på projektens mål:  

  1. Platser på marken (Places on the ground), som är till för att stödja konkret förändring av byggda miljöer och medföljande livsstil på lokal nivå. Utlysningar inom detta område finns här 
  2. Möjliggöra miljöer för innovation (Enabeling environments for innovation), refererar till stöd för innovation inom integrering av hållbarhet, inkludering och estetik i nya lösningar och produkter. Utlysningar inom detta område finns här 
  3. Spridning av nya perspektiv (Diffusion of new perspectives), för att ifrågasätta våra synsätt kring de värden vi har gällande estetik, hållbarhet och inkludering. Utlysningar inom detta område finns här 

Vad händer efter finansiering för LIFE tar slut? 

Under eventet pratades det om ”after-LIFE” vilket syftade till perioden efter LIFE-finansiering tar slut, samt hur man håller projektet levande. Att skapa nätverk och synlighet samt skaffa samarbetspartners för att fortsätta vara attraktiva på marknaden och i samhället beskrevs som nyckelfaktorer där LIFE ska fungera som en knuff i rätt riktning, enligt EU-kommissionen. 

Läs om highlights under eventet på EU-kommissionens hemsida här 

Läs mer om Bauhaus här 

Hitta mer information om LIFE här  

/Lisa Berglund 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information