EU och jämställdhet i tider av återhämtning

Den 24 september bevakade North Sweden ett möte om jämställdhet som organiserades av nätverket för maritima och perifera regioner (CPMR). Under mötet deltog EU-kommissionären för jämställdhet Helena Dalli. Diskussioner rörde vikten av åtgärder för att främja jämställdhet under återhämtningen av Covid-19-pandemin.

Då EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen inledde sin post tillsatte hon för första gången i EU:s historia en jämställdhetskommissionär och under 2020 presenterade kommissionen en jämställdhetsstrategi för perioden 2020–2025 som bland annat klargör att jämställdhetsperspektiv ska prägla hela EU:s arbete. I och med att jämställdhetsfrågor fick ökad prioritet på EU:s dagordning etablerade Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) samma år en “Gender Task Force” - en arbetsgruppgrupp med fokus på genus- och jämställdhetsfrågor. Arbetsgruppen fokuserar på CMPR-medlemsregionernas arbete med dessa frågor kopplat till relevant EU-politik samt håller en rad möten varje år.  

Pandemin har påverkat jämställdheten i EU negativt 

Vid mötet den 24 september rapporterades från olika håll hur utvecklingen av jämställdhet gått åt fel håll under Covid-19-pandemin. I EU:s återhämtningsarbete måste därför extra stort fokus ligga på just jämställdhetsfrågor konstaterade EU-kommissionären för jämställdhet, Helena Dalli. Hon välkomnade därför CPMR:s arbetsgrupp och betonade vikten av sammanhållningspolitiken för implementeringen och bevakning av EU:s jämställdhetspolitik. 

Den franska europaparlamentarikern Iréne Tolleret uttryckte därefter att hon ser ett behov av en råd-konfiguration som arbetar med jämställdhet, som kan samla EU- och nationella ministrar som är ansvariga för jämställdhetspolitik. Hon menade att just nu finns det inget dedikerat forum för att diskutera och lagstifta kring jämställdhetsfrågor. Hon poängterade att för jämställdhetsstrategin ska kunna vara effektiv måste den även efterföljas av konkreta och bindande åtgärder, där regioner har ett stort ansvar. 

Regioner som implementerar EU:s jämställdhetsstrategi 

Något som genomsyrade hela mötet var fokuset på regioners möjligheter, utmaningar och ansvar för att implementera EU:s jämställdhetsstrategi, både när det kommer till investeringar och lagstiftning. Representanter från olika regioner och organisationer presenterade lokala och regionala initiativ som på olika sätt arbetar med att implementera jämställdhetsstrategin i praktiken. Detta för att samla bra praxis och metoder för att ta itu med de negativa effekter som pandemin orsakat kvinnors situation och nivån av jämställdhet i samhället, samt att inspirera andra regioner i deras arbete och implementering. Initiativen rörde bland annat studier och lokal lagstiftning gällande digitalt könsbaserat våld, en interregional deklaration om jämställdhet samt en rapport om kvinnor och jämställdhet i EU-projekt. 

Jämställdhet ska prägla EU:s programperiod 2021–2027 

Vid mötet presenterade EU-institutet för forskning och jämställdhet sin digitala verktygslåda för jämställdhetsbudgetering som lanserades förra året. Verktygslådan syftar just till att hjälpa dem som arbetar med EU-fonder att bättre anpassa sina program till jämställdhetsmål, strategier och regelverk på EU-, nationell- samt regional nivå. Under EU:s programperiod 2021–2027 är det numera ett krav att samtliga projekt genomgripande ska präglas av EU:s mänskliga rättighetsdeklaration, inklusive jämställdhet för att få finansiering. Detta gäller både i implementerings- bevaknings- och utvärderingsfaserna. 

Läs mer om EU-institutet för forskning och jämställdhets verktygslåda här  

Läs mer om CPMR:s Gender Task Force här 

Se EU-kommissionär Helena Dallis inspelade hälsning till CPMR:s Gender Task Force här  

/Maria Boström 

29 Sep 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information