EU:s årliga regionala och lokala barometer publicerad

Europeiska Regionkommittén (ReK) har presenterat EU:s årliga regionala och lokala barometer för 2021 – en rapport som dels visar på konsekvenserna av Covid-19-pandemin för EU:s regioner och kommuner och dels en överblick av möjligheter respektive utmaningar inför implementeringen av EU:s återhämtningsinsatser.

Den 12 oktober presenterade Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas den andra upplagan av EU:s års regionala och lokala barometer. Målet med 2021 års utgåva är för ReK att ge en uppdaterad översikt över tillståndet i europeiska regioner och städer mer än ett och ett halvt år efter pandemins början, samt att säkerställa en rättvis och snabb ekonomisk och social återhämtning. Rapporten består bland annat av lokal och regional statistik, analyser, exempel samt opinionsundersökningar riktade till lokala och regionala myndigheter och politiker i EU:s 27 medlemsstater. 

Utöver statistik direkt kopplat till pandemin belyser rapporten  sociala och ekonomiska ojämlikheter mellan regioner och kommuner, digitala klyftor mellan stad och landsbygd, lokala skillnader i sysselsättning och vaccineringsgrad, hur olika städer främjar den gröna omställningen samt migrationens och Brexits lokala påverkan. Norra Sveriges regioner sticker ut i barometern bland annat genom att lyftas fram som några av de regioner i EU som har haft minst antal restriktioner och som varit minst negativt påverkade av pandemin. Samtidigt ingick mellersta och översta Norrland i den grupp av EU-regioner med lägst andel invånare vaccinerade med andra dosen i Europa i juni 2021. 

Att förstå Europa ur det lokala perspektivet 

Framförallt lyfter barometern fram lokala och regionala myndigheternas framträdande roll i arbetet med att hantera de sociala, ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenserna kopplat till Covid-19-pandemin. Däremot var det enbart en minoritet av de lokala och regionala myndigheterna i Europa som konsulterades av nationell nivå i samband med utarbetandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna, enligt barometern.  

Under sitt tal i Regionkommitténs plenumsession där barometern presenterades lyfte Regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas fram vikten av att förstå hälsokrisens lokala och regionala dimension för att kunna förstå tillståndet i hela unionen. Tzitzikostas uttryckte sig kritiskt mot de nationella regeringarnas brister i att samråda med lokala myndigheter när det gäller investeringsplanerna från EU:s återhämtningspaket vilket han menade kan äventyra EU:s återhämning. Han konstaterade att det bästa sättet för EU och de nationella regeringarna att snabba på återhämtningen är att se till att insatserna på detta område fullt ut tar hänsyn till de specifika lokala och regionala behov och skillnader som finns, samt att återhämtningsplanerna borde ha genomförts tillsammans med regioner och städer. I rapportens undersökningar framkommer även att nio av tio representanter från kommuner och regioner anser att det är mycket viktigt att städer och regioner ska ha ett större inflytande på det nationella beslutsfattandet gällande EU:s återhämtning efter pandemin.  

Lyssna på Apostolos Tzitzikostas tal här, 

Läs ReK:s barometer för 2021 här. 

/Maria Boström 

20 Okt 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information