EU:s nya utökade hälsoprogram träder i kraft

Den 26 mars trädde programmet EU för hälsa (EU4Health) i kraft som ska stärka EU:s hälso- och sjukvårdssystem samt främja innovation inom EU:s hälso- och sjukvårdssektor. Programmet, som har en budget på 9,4 miljarder euro, vilket är den största någonsin, kommer att spela en stor roll för EU:s återhämtning efter Covid-19-pandemin enligt EU-kommissionen.

Programmet EU för hälsa (EU4Health) är speciellt för innevarande programperiod 2021–2027 eftersom det enbart fokuserar på hälsofrågor och har en tiodubblad budget i jämförelse med tidigare hälsoprogramEU för hälsa presenterades av EU-kommissionen den 28 maj 2020 med syftet att ta itu med de negativa effekterna av Covid-19-pandemin. Programmet innehåller en rad olika hälsofrågor och ska enligt EU-kommissionen främja EU:s beredskap vid framtida hälsokriser och utgöra en del av en framtida europeisk hälsounion.  

- Från och med idag stakar vi ut en ny kurs för EU:s hälsopolitiksa EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides i ett EU-kommissionens pressmeddelande den 26 mars då programmet trädde i kraft.  

 EU:s olika fonder och program aktuella för hälsa 

 Utöver programmet EU för hälsa finns andra EU-program som stöttar EU:s hälso- och sjukvårdssektor. Kommissionen menar att det är avgörande för EU att arbeta över olika program och ha delade mål mellan olika politikområden. EU för hälsa kommer exempelvis att arbeta nära kommissionens huvudsakliga forskningsprogram, Horisont Europa, som stöttar medicinsk forskning och inkluderar ett hälsokluster. I och med att EU för hälsa träder i kraft, är förslaget till Europeiska socialfonden Plus (ESF +) helt integrerat i EU4Health-programmet. ESF+ ska bland annat hjälpa sårbara grupper att få tillgång till hälso- och sjukvård.  

Fler relevanta program är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som ska förbättra den regionala hälsoinfrastrukturen, EU:s civilskyddsmekanism som ska bygga upp ett lager av akutvårdsutrustning samt Digitala Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa som ska bidra till arbetet ta fram den digitala infrastruktur som krävs för framtagandet av digitala hälsoverktyg.  

Målen för EU för hälsa  

Programmet EU för hälsa har som övergripande mål att:  

  • förbättra och främja hälsan för alla EU:s medborgare i unionen, 
  • skydda människor i unionen mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot, 
  • förbättra tillgången och tillgängligheten till läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter till rimliga priser, 
  • stärka hälso- och sjukvårdssystemen, deras motståndskraft och resurseffektivitet. 

En europeisk hälsounion  

Programmet EU för hälsa är en del av den europeiska hälsounionen och ska verka för att stärka skyddet av EU-medborgarnas hälsa till följd av Covid-19-pandemin som drabbat sjukvårdssystemen i EU:s medlemsländer hårtEU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen  presenterade under 2020 visionen om att skapa en europeisk hälsounion där alla EU-länder gemensamt ska samarbete för att upprätta system genom vilka det blir möjligt att förbereda för folkhälsokriser.  

Några prioriteringar inom hälsounionen är att utrusta medlemsländerna så att de bättre kan öka hälso- och sjukvårdens resiliens samt förebygga framtida pandemierCoronapandemin har visat att det är viktigt att det  finns bättre tillgång till medicinska förnödenheter i framtiden och att medlemsländerna i högre utsträckning samarbetar vid framtida hälsokriser.  

Läs mer om EU för hälsa här 

Läs mer om den europeiska hälsounionen här. 

/ Matilda Albertsson  

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information