EU:s plan mot cancer – en ny EU-strategi för förebyggande åtgärder, behandling och vård

Den 3 februari presenterade EU-kommissionen en ny europeisk plan mot cancer. För EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är kampen mot cancer en hjärtefråga och planen är högt prioriterad. Den ses också som en betydelsefull del i fasen mot en europeisk hälsounion.

EU:s plan mot cancer som presenterades i början av februari tar sig an hela processen från förebyggande åtgärder till vård och rehabilitering. Planens åtgärder omfattar inte enbart hälso- och sjukvård, utan även områden såsom utbildning, arbetsmarknad, och transport.  

Om inte kraftåtgärder vidtas för att bekämpa cancer kommer antalet cancerfall öka med nästan 25 % fram till 2035, enligt EU-kommissionen, vilket skulle göra det till den främsta dödsorsaken i EU. Dessutom har Covid-19-pandemin gett allvarliga konsekvenser för cancervården när den stört behandlingar, försenat diagnoser och vaccinationer samt påverkat tillgången till läkemedel. 

Totalt öronmärks därför 4 miljarder euro av EU:s budget 2021–2027 för att genomföra planen, huvudsakligen via hälsoprogrammet EU4Health, forskning- och innovationsprogrammet Horisont Europa och programmet för digital omställning Digitala Europa. 

Cancerplanen är uppbyggd kring fyra centrala åtgärdsområden. Dels handlar det om teknisk utveckling och innovation, dels om samordning och andra tyder av stödjande insatser. Därmed kan vissa vara mer intressanta för lärosätena, och andra mer för regionerna. 

Åtgärdsområden: 

  • Förebyggande åtgärder för att motverka de främsta riskfaktorerna som tobak, skadlig alkoholkonsumtion, miljöföroreningar och farliga ämnen. Innehåller även kampanjen Sund livsstil och mål till att öka andelen vaccinationer för infektionsrelaterad cancer. 
  • Tidig upptäckt av cancer genom bättre tillgång till, kvalitet på, och diagnos av cancer. Medlemsstaterna ska få stöd för att uppnå det här och ett nytt program för cancerscreening ska läggas fram. 
  • Diagnos och behandling genom åtgärder som kan ge bättre integrerad och övergripande cancervård samt motverka ojämlik tillgång till god vård och bra läkemedel. Nationella cancercenter ska kopplas samman på nationell nivå. Ett nytt initiativ - ”Cancerdiagnostik och behandling för alla” ska lanseras i slutet av 2021. Europeiska initiativet UNCAN.eu ska bidra till att hitta personer som löper stor risk att drabbas av vanliga cancerformer. 
  • Förbättrad livskvalitet för cancerpatienter och canceröverlevare samt åtgärder för att bidra till social integration och återintegrering på arbetsplatsen. Initiativet ”Bättre liv för cancerpatienter” kommer att lanseras, med fokus på uppföljande vård. 

 

Läs hela planen här 

Läs mer om EU:s åtgärder mot cancer 

Eurobarometer om tobak 

 

/Andreas Stenlund 

11 Feb 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information