Kompetensförsörjning - den saknade pusselbiten i den gröna övergången?

Under onsdagen den 17 november bjöd ett nordiskt akademinätverk in till ett frukostseminarium i Bryssel på temat utmaningar inom kompetensförsörjning inför den gröna omställningen. Talare var Europaparlamentariker Jakop Dalunde, Andre Dunis från DG Grow, Sture Fjäder, ordförande för Akava och med Maria Wetterstrand från Miltton Europe som moderator. Under eventet lyftes bland annat norra Sveriges utmaningar med kompetensförsörjning och regionernas roll i gröna omställningen.

Ett nätverk av nordiska akademiorganisationer bestående av Akava, SACO, Akademikerna och Bandalag Háskólamannia bjöd in till ett frukostseminarium i Bryssel. Temat på seminariet var utmaningar med kompetensförsörjning kopplat till den gröna omställningen. I panelen fanns Europaparlamentariker Jakop Dalunde, Andre Dunis från Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG Grow), Sture Fjäder, ordförande för Akava, en finsk facklig organisation för  högutbildade. Inbjudna för att delta i eventet och i diskussionerna var nordiska intressenter och europaparlamentariker. Moderator var Maria Wetterstrand, Verkställande direktör på nordiska konsultföretaget Miltton Europe som arrangerade mötet. 

Wetterstrand inledde mötet med att konstatera att vi står inför en förändring som kommer att ske snabbare än någonsin tidigare i och med den gröna omställningen. Omställningen kommer dock att bli en utmaning för nästan alla sektorer och kommer kräva mer utbildning, kompetens och nya insikter i arbetskraften för att lyckas.  

Maria presenterade även frågeställningarna som paneldiskussionerna skulle ta avstamp i: 

  • Är vi redo och gör vi det som krävs? 
  • Hur förberedda är EU:s medlemsstater och EU för att stötta utvecklingen av den kompetens som behövs i och med den gröna övergången? 
  • Vilka nya kompetenser behövs och hur kan vi försäkra oss om att EU:s arbetskraft är redo för uppgiften? 
  • Hur kan politiken, företagen och civilsamhället samarbeta för att förbättra situationen? 

Mötet innehöll en aktiv diskussion mellan deltagarna på mötet, panelen och moderatorn. Sammanfattningsvis var deltagarna överens om att det krävs mer satsning på utbildning, forskning och innovation, mer gröna investeringar, förändrad syn på migration och ett större regionalt fokus för att kunna möta utmaningarna inom kompetensförsörjning.  

Pact of Skills 

Andre Dunis, policy officer från DG Growth var på plats för att presentera Pact of Skills som lanserades 10 november 2020. Dunis beskrev pakten som ett ramverk som ska möjliggöra och uppmuntra flera olika offentliga och privata intressenter på olika nivåer; nationell, regional och lokal, att gå ihop och tillsammans vidta konkreta åtgärder för kompetensutveckling i Europa. Dels genom att främja åtgärder för att maximera effekten av att satsa på att förbättra befintlig kompetens (upskilling) och utbildning människor i nya färdigheter (reskilling). Här har inte minst regionerna och universiteten en nyckelroll menar han. Han berättade också att kommissionen har tagit mycket hjälp av regionala aktörer och haft diskussioner och konsultationer under utformandet och introducerandet av pakten, då de har en viktig roll i att förmedla var när och hur EU:s stöd behövs och kompetensförutseende måste ta hänsyn till utveckling som sker på regional nivå likaväl som nationell och europeisk nivå. Tanken med pakten är också att göra det lättare för bland annat regionala intressenter att ta vara på EU:s fonder som exempelvis Europeiska Socialfonden (ESF+), och fungera som en finansierings- och resursguide bland annat.  

Krävs mer satsningar på utbildning, forskning och innovation 

Sture Fjäder, ordförande för Akava och representant från The Nordic Academic Organisations lyfte fram vikten av satsningar inom utbildning, forskning och innovation och även små och medelstora företag för att kunna möta behovet av kompetent arbetskraft som krävs för den gröna omställningen och möta klimatkrisen. Fjäder betonade att aktörer inom dessa sektorer är huvudspelare i den hållbara utvecklingen. Han lyfte även upp utmaningar med EU:s fonder och program, där han menar att det inte är fler olika fonder till mer eller mindre samma ändamål som behövs, utan de behövs göras lättare att använda och mer aktiva åtgärder.  

Migration och gröna investeringar 

Även Jakop Dalunde, Europaparlamentariker menar att bristen på kompetensförsörjning är ett stort hinder för gröna omställningen: 

- Tidigare har hindret för en grön omställning främst handlat om brist på politisk vilja och brist på acceptans från folket. Men vi kommer komma till en punkt där bristen på kompetens utgör det största hindret, sa Dalunde 

Dalunde argumenterade även för att det krävs mer initiativ för gröna investeringar, exempelvis inom Horisont Europa vars budgetmål nu ligger på 35% av fonden ska gå mot att ta itu med klimatförändringarna. Dalunde menade dock att han vill se att det blir över 50% istället.  

Maria Wetterstrand uppmärksammade några av de utmaningar inom kompetensförsörjning som finns i norra Sverige kopplat till den gröna omställningen. Hon menade att förr brukade man oroa sig om för lite ekonomisk tillväxt i området.  

- Nu är det snarare motsatsen, det händer hur mycket som helst på en gång, Northvolt i Skellefteå och H2 Green Steel i Luleå bland annat. Men det saknas och kommer att saknas arbetskraft och kompetens, konstaterade Maria.   

Där menade hon att även mer fri rörelse av arbetskraft är en viktig diskussion. Runt om i världen finns det kompetent arbetskraft men utanför EU:s gränser kan flödet av arbetskraft vara komplicerad och långsam. Hon återvände också till vikten av utbildning och att göra det lättare med upskilling och reskilling anpassat efter de aktuella behoven i samhället. Även Dalunde underströk att det behövs en förändrad syn på migration och kompetensförsörjning, då det kommer behövs fler människor för att klara av omställningen i norr.  

Kompetensförsörjning i norra Sverige- Är vi redo och gör vi det som krävs? 

Stadigt växande industrier med snabba förändringar, i glesa miljöer med långa avstånd och ökad utflyttning gör just kompetensförsörjning till en av de stora utmaningarna för en hållbar utveckling i norra Sveriges regioner. För att bli redo för den gröna omställningen krävs dock många förändringar, bland annat ökade satsningar på utbildning som diskuterades under seminariet. Med rätt utformad politik och bättre anpassade investeringsmedel med större regionalt perspektiv.Mer regionalt anpassade investeringsmöjligheter skulle underlätta för mer innovativ kompetensförsörjning och mer småskaliga och flexibla insatser. Då besitter de nordliga regionerna stor potential för långsiktigt hållbar tillväxt och en lyckad grön omställning. 

Läs mer om nätverket Europaforum Norra Sveriges synpunkter på ESF+ här  

/Maria Boström


 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information