NSPA-nätverket antar position om EU:s skogsstrategi

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) antog den 15 april en ny position kring EU:s skogsstrategi. NSPA välkomnar EU:s nya skogsstrategi men understryker vikten av att ta hänsyn till regionala skillnader i EU gällande skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet.

Många processer pågår på EU-nivå som kopplar till skogen och skogsbruk och EU-kommissionen är i färd med att ta fram en ny europeisk skogsstrategi. För att få in synpunkter från aktörer runt om i EU lanserades ett öppet samråd i januari. Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) antog med anledning av detta en position den 15 april för att lyfta gemensamma ståndpunkter kring den för NSPA-regionerna så viktiga skogen och skogsnäringen.

NSPA är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, de sju nordligaste och östligaste regionerna i Finland samt två regioner i norra Norge. Dessa 13 regioner delar liknande förhållanden och utmaningar och arbetar tillsammans för att skapa kunskap om NSPA-nätverket hos EU:s institutioner och påverka EU-politiken.

NSPA:s synpunkter på EU:s skogsstrategi

NSPA-regionerna präglas av stora skogsbestånd och framåtsträvande, innovativa industrier. Skogens betydelse för en levande landsbygd är central utifrån såväl ekonomiska och biologiska som sociala värden. Nordens skogsbestånd ökar dessutom stadigt. Under 1900-talet fördubblades t ex i det närmaste virkesförrådet och lagret av kol i svensk skog, samtidigt som virkesskörden ökade till det dubbla. Skogen har flera roller i klimatarbetet – kolbindning och substitution. Det är skogar som växer och som brukas som ger bäst klimatnytta. Den långsiktigt viktigaste betydelsen för att lindra växthuseffekten har skogen däremot genom att erbjuda ett förnyelsebart och klimatneutralt material som ersättning för fossila bränslen och energiintensiva material som plast och betong. I positionspapperet understryks skogens roll i klimatarbetet och att ett aktivt, hållbart skogsbruk, där den biologiska mångfalden bevaras, är nödvändigt för att nå EU:s klimat- och energimål. Därutöver betonas vikten av att ta hänsyn till regionala skillnader i EU gällande skogsbestånd, skogsbruk och biodiversitet.

Läs NSPA-positionen om EU:s nya skogsstrategi här.

28 Apr 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information