Samråd: EU:s digitala kompass

EU:s ambition är att vara digitalt autonom i en öppen och sammanlänkad värld, och föra en digital politik som ger människor och företag en möjlighet att utnyttja en välmående, hållbar och mer människocentrerad digital framtid. Därför har EU-kommissionen öppnat ett samråd, vilket kommer att tjäna som underlag om en förklaring från EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet om digitala principer – den digitala kompassen. Svara på samrådet senast 2 september.

Europas digitala kompass 

EU-kommissionen har föreslagit en digital kompass för att konkretisera unionens digitala ambitioner fram till 2030. Den bygger på fyra prioriterade områden: 

1) En digitalt kompetent befolkning och en högkvalificerad digital yrkeskår - senast 2030 bör minst 30 procent av alla vuxna ha grundläggande digitala färdigheter. 

2) Säker, högpresterande och hållbar digital infrastruktur – senast 2030 bör alla hushåll i EU ha gigabitkonnektivitet och alla befolkade områden bör täckas av 5G.  

3) Digital omställning av företag – senast 2030 bör tre av fyra företag använda molntjänster, stordata och artificiell intelligens. 

4) Digitalisering av offentliga tjänster – senast 2030 bör alla viktiga offentliga tjänster vara tillgängliga online och alla medborgare ha tillgång till sina e-patientjournaler.  

Kompassen ska fastställa en solid förvaltningskultur som bygger på en årlig rapportering och ingå i ett policyprogram efter uppgörelse med Europaparlamentet och rådet.  

Den digitala prioriteringen  

I planerna för resiliens och återhämtning efter Covid-19-pandemin har medlemsstaterna åtagit sig att avsätta minst 20 procent av EU:s budget till den digitala prioriteringen. Projekt som kan bli möjliga och omfatta flera länder är exempelvis en alleuropeisk sammankopplad infrastruktur för databehandling, utbyggnad och utformning av nästa generations säkra processorer med låg effekt, och offentliga förvaltningar som är sammankopplade.  

Högtidlig interinstitutionell förklaring  

Allmän tillgång till högkvalitativ konnektivitet, tillräckliga digitala färdigheter, offentliga tjänster, rättvisa och icke-diskriminerande internettjänster – och mer generellt; säkerställa att samma rättigheter som gäller offline kan utövas fullt ut online, ska kunna förankras i en högtidlig interinstitutionell förklaring mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Den skulle bygga på och komplettera den europeiska pelaren för sociala rättigheter och kontrolleras årligen i en Eurobarometerundersökning där medborgarna svarar på om de anser att deras digitala rättigheter respekteras.   

Deltagande och målgrupp för samrådet 

EU-institutioner, medlemsstater, regionala och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och organisationer i det civila samhället, internationella organisationer och paraplyorganisationer, andra digitala aktörer och allmänheten. Alla dessa olika intressentgrupper förväntas ha åsikter om utformningen av europeiska digitala principer samt ett intresse av att delta i debatten om detta. För att svara på samrådet fyller man först i en enkät som finns på alla officiella EU språk. Svara på samrådet senast 2 september. 

Läs mer och fyll i enkäten här  

Läs mer om den sociala pelaren här   

/Andreas Stenlund

09 Jun 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information