Samråd om EU:s nya skogsstrategi

Inom ramen för den europeiska gröna given planerar EU-kommissionen att presentera en ny skogsstrategi. Den nya skogsstrategin ska säkerställa välmående skogar som stöttar en cirkulär bioekonomi samt bidrar till biologiska mångfald. EU-kommissionen har nu lanserat ett samråd för att samla in synpunkter inför den nya skogsstrategin. Svara på samrådet senast 19 april 2021.

Som en del i den gröna given planerar EU-kommissionen att presentera en ny europeisk skogsstrategi. Den nuvarande skogsstrategin lanserades 2014 och innehåller åtta olika fokusområden med syftet att främja en hållbar skogsförvaltning och samtidigt säkerställa ett effektivt nyttjande av de resurser skogen ger. En halvtidsutvärdering utförd av EU-kommissionen från 2018 visade på framsteg i form av att EU-åtgärder på ett bättre sätt har blivit utformade efter strategins principer och mål, vilket har underlättat koordineringen av all EU-policy rörande den skogsbruksbaserade sektorn. Samtidigt visade utvärderingen att den allt växande efterfrågan på skogsbruket tillsammans med de utmaningar klimatförändringarna för med sig kan kräva ytterligare ansträngningar i form av expertkunskap, koordinering och samarbete.  

Arbetet med det nya förslaget  är i full gång och EU-kommissionen vill nu samla in synpunkter som kan hjälpa EU att säkerställa välmående skogar som bidrar till den biologisk mångfalden och klimatmålen. Vidare vill EU-kommissionen reducera naturkatastrofer, säkerställa försörjningsmöjligheter inom skogsbruket samt stötta landsbygden och en cirkulär bioekonomi.  

Läs mer och svara på samrådet senast 19 april här.  

/Matilda Albertsson  

02 Feb 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information