Skogsnäringens påverkan på klimatet ur ett helhetsperspektiv

Hur kan skogsnäringen bidra till bekämpningen av klimatförändringarna och hur påverkas klimatet om skogsprodukter försvinner från marknaden och istället ersätts av alternativ baserade på fossil energi? Dessa var några av de frågor som behandlades under presentationen av Peter Holmlunds rapport ”The forest carbon debt illusion”, som livesändes den 17 juni.

Skogsnäringens bidrag till bekämpningen av klimatförändringarna är en fråga som engagerat många och som på senare tid fått allt större utrymme på nationell nivå, men även på EU-arenan. Synen på vilken inverkan som skogsavverkning har på koldioxidutsläppen är delad, där vissa anser att ett aktivt skogsbruk leder till en så kallad kolskuld, där den koldioxid som produceras inte kan tas hand om, vilket bildar ett koldioxidöverskott. Andra menar att det krävs ett aktivt skogsbruk för att skogen mest effektivt ska bidra i klimatarbetet genom kolinbindning och substitution, det vill säga då man ersätter fossila produkter i samhället med träbaserade produkter som även dessa binder upp kol. Med anledning av den delade debatten anordnade Skogsindustrierna, branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin i Sverige, ett webbinarium där de presenterade en rapport av forskaren Peter Holmgren, som analyserat hur olika nivåer av skogsbruk i Sverige påverkar kolflöden och koldioxidkoncentrationen i atmosfären på kort och lång sikt. 

Svensk skogsnäring kan både äta kakan och ha den kvar 

Webbinariet inleddes med att forskaren Peter Holmlund presenterade sin rapport "the forest carbon dept illusion". Han berättade hur rapporten analyserar skogsnäringen ur ett helhetsperspektiv, där både skogsbruket och de träbaserade produkternas påverkan har inkluderats.  

- Från många håll finns en uppfattning om att det på kort sikt skulle vara bättre för klimatet om vi skulle låta skogen stå. Jag ville därför belysa hur klimatet skulle påverkas om skogsprodukter försvinner från marknaden, vilket skulle innebära att de ersätts med andra alternativ baserade på fossil energi, berättade Holmlund. 

I rapporten, som är framtagen på uppdrag av Skogsindustrierna, presenterades fyra scenarier där olika typer av skogsbruk har analyserats, från ett totalstopp av avverkning till ett skogsbruk på dagens nivå. Detta görs för att se hur klimatet påverkas av olika typer av skogsbruk. Holmlund avslutade med att berätta om några av rapportens viktiga slutsatser:  

  • Det uppstår inte någon kortsiktig kolskuld, varken i våra långsiktigt brukade skogar eller då avverkningen minskar eller stoppas helt. Istället ökar kollagret kontinuerligt, samtidigt som de träbaserade produkter som har producerats fortsätter att reducera fossila utsläpp 
  • En tioprocentig minskning av avverkningarna får ingen positiv effekt på klimatet, mängden fossila utsläpp skulle istället öka 
  • Mängden koldioxid ökar kraftigt i atmosfären om Sverige slutar med skogsbruk.  

Läs mer om webbinariet här. 

Läs mer om rapporten här. 

/ Matilda Albertsson  

 

22 Jun 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information