Två aktuella samråd om EU:s strategier för biologisk mångfald

I maj 2020 presenterade EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald 2030 med förslag på rättsligt bindande mål för att minska förlusten av biologisk mångfald. EU-kommissionen har nu lanserat ett samråd för att samla in synpunkter på de föreslagna målen. Samtidigt pågår ett samråd för att utvärdera den tidigare EU-strategin för biologisk mångfald 2020. Svara på samråden senast 5 april.

Utvärdering av EU:s strategi för biologisk mångfald 2020 

2020-strategin för biologisk mångfald lanserades 2010 och innehåller sex olika insatsområden för att minska förlusten av biologisk mångfald i EU och globalt. En halvtidsutvärdering av EU-kommissionen från 2015 visade på framsteg i form av en ökning av skyddade naturområden inom ramen för Natura 2000-nätverket. Samtidigt visade utvärderingen på att skogsbrukets och jordbrukets bidrag till att förbättra den biologiska mångfalden inte har förbättrats, utan tvärtom fortsätter förlusten av kritiska ekosystemtjänster i en allt snabbare takt. Arbetet med den slutgiltiga utvärderingen är nu i full gång och EU-kommissionen vill bland annat ta reda på vilka faktorer som försvårat implementeringen av strategin och huruvida den har legat i linje med övriga miljö- och klimatmål inom EU.   

Läs mer om och svara på samrådet senast 5 april här. 

Rättsligt bindande mål för återställande av natur i EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 

Den nya 2030-strategin för biologisk mångfald är en del av den europeiska gröna given som presenterades i december 2019. Med strategin vill EU-kommissionen återställa skadade land- och havsekosystem i hela EU genom att bland annat öka andelen ekologiskt jordbruk och halvera användningen av kemiska bekämpningsmedel till 2030. Strategin är därmed väl sammanlänkad med EU:s strategi för hållbara livsmedelssystem “Från jord till bord”, även den en del av den gröna given. Under 2021 förväntas EU-kommissionen presentera rättsligt bindande mål om återställande av natur, vilka särskilt kommer fokusera på de ekosystemen med hög potential att fånga och lagra koldioxid. Det förväntas leda till ett starkare skydd av skogarna inom EU. Det aktuella samrådet behandlar förslag på en förordning med rättsligt bindande mål för EU:s medlemsstater.  

Läs mer och svara på samrådet senast 5 april här. 

/Elin Johnson

 

13 Jan 2021 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information