Tyck till i EU:s samråd om ett nytt europeiskt hälsodataområde och patientrörlighetsdirektivet

I början av maj presenterade EU-kommissionen två hälsosamråd. Det ena behandlar en utvärdering av ett europeiskt hälsodataområde som ska främja säker överföring av patientuppgifter och därmed reducera ojämlikheter inom vården. Det andra samrådet utvärderar EU-medborgares rättigheter att söka planerad vård i ett annat EU-land.

Öppet samråd om ett europeiskt hälsodataområde 

Covid-19- pandemin har tydliggjort vikten av en god tillgång till hälsodata, både i forskningssyfte, men även för att kunna säkerställa ett tryggt beslutsfattande kring hälso- och sjukvårdsfrågorEU-kommissionen har därför inlett ett öppet samråd om ett nytt europeiskt hälsodataområde (European Health Data Space) som bland annat rör tillgången till och användningen av hälsodata.  

Det europeiska hälsodataområdet ska: 

  • Främja en säker överföring av patientuppgifter, samt säkerställa människors kontroll över sina egna hälsouppgifter 
  • Stödja forskning om behandlingar, samt medicinska produkter och läkemedel 
  • Underlätta tillgången till och användningen av hälsodata för forskning, politiska initiativ och lagstiftning, samtidigt som det ska garantera att dataskyddsreglerna följs 
  • Stödja digitala vårdtjänster 
  • Tydliggöra säkerheten och ansvaret gällande artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården 

Läs mer om och svara på samrådet senast 26 juli här. 

Öppet samråd om EU:s patientrörlighetsdirektiv  

EU:s patientrörlighetsdirektiv infördes i april 2011, men på grund av ett långsamt införlivande i nationell lagstiftning trädde direktivet inte i kraft förrän 2013. Enligt detta direktiv har EU:s medborgare rätt att dels söka planerad vård i ett annat EU-land och dels begära ersättning för vården från sin försäkringskassa. EU-kommissionen vill nu utvärdera hur väl EU-reglerna fungerar och har därför inlett ett öppet samråd om patientrörlighet i Europa och EU-samarbetet rörande högspecialiserad vård och sällsynta sjukdomar. 

Samrådet om EU:s patientrörlighetsdirektiv ska även utvärdera: 

  • Patienternas tillgång till bra och säker vård i andra EU-länder 
  • Uppmuntra vårdssamarbete över landsgränser, bland annat gällande sällsynta sjukdomar och europeiska referensramverk.  

Läs mer och svara på samrådet senast 27 juli 2021 här. 

 / Matilda Albertsson  

 

24 Maj 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information