Utlysning för pilotprojekt - kulturens roll för hälsa och välbefinnande

Hur kan kultur stärka välbefinnande, hälsa och sammanhållning inom EU? Det är frågan som EU-kommissionen vill ha svar på genom utlysningen av ett pilotprojekt med syfte att öka kunskapen om kulturens roll inom EU. Ansök senast 14 maj.

På vilket sätt kan kulturen stärka välbefinnande, hälsa och sammanhållning inom EU?  Syftet med EU-kommissionens utlysning av pilotprojektet är att från ett gräsrotsperspektiv besvara denna fråga samt att öka kunskapen kring kulturens roll inom EU. Utlysningen riktar sig till enskilda eller större sammanslutningar av aktörer, men även till offentliga och privata organisationer.   

Främja välbefinnande och sammanhållning inom EU  

Syftet med pilotprojektet är att underlätta kunskapsutbyte och erfarenheter kring kulturens roll främjandet av välbefinnande och sammanhållning inom EU samt att kartlägga de mest relevanta metoderna för detta. Projektet ska även förbättra lokala aktörers förmåga att nyttja den befintliga kulturen med särskilt fokus på mental hälsa för att förbättra välbefinnandet för både individen och för samhället. Därtill syftar projektet att utforska och skapa nya synergier mellan nuvarande politik och planerade framtida åtgärder, både på lokalnationell och på EU-nivå.  

Projektet förväntas pågå under 18 månader och genom pilotprojektet kan EU-finansierat stöd uppgå till 500 000 euro. Ansök senast den 14 maj. 

Bakgrund 

Ett av de tre strategiska målen med den nya europeiska agendan för kultur är att utnyttja kulturens och kulturens mångfald för social sammanhållning och välbefinnande. Detta ska enligt EU-kommissionen uppnås genom att främja kulturellt deltagande, genom att uppmuntra konstnärers rörlighet och genom att skydda och främja Europas kulturarv. Sammanhållning och välbefinnande är också en av de sex prioriteringarna i ministerrådets arbetsplan för kultur som antogs i november 2018. 

Läs mer om utlysningen för pilotprojektet på EU-kommissionens hemsida här. 

Eller på svenska Kulturrådets hemsida här. 

/ Matilda Albertsson  

16 Apr 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information