127 miljoner euro till Aurora Line mellan Sverige och Finland för bättre elinfrastruktur

EU-kommissionen investerar 127 miljoner euro i det svensk-finska infrastrukturprojektet Aurora Line. Det motsvarar ca 1,3 miljarder svenska kronor. Investeringen ska bidra till finansieringen av en 380 kilometer lång förbindelseledning som löper från Messaure i Sverige till Keminmaa i Finland. Enligt EU-kommissionen ska projektet bidra till att minska EU:s importberoende av el och främja unionens självförsörjning av el. Projektet planeras sätta i gång i år och vara färdigt till 2025.

Den 26 januari meddelade EU-kommissionen att Aurora Line, ett gemensamt projekt som ämnar effektivisera överföringskapaciteten av el mellan Sverige och Finland genom att bygga bort flaskhalsar i elöverföringen, beviljas 127 miljoner euro i bidrag. Finansieringen har sökts genom den europeiska fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Totalt beräknas Aurora Line, som gemensamt drivs av Svenska kraftnät och Finlands transmissionsnätsoperatör, Fingrid, kosta omkring 254 miljoner euro. CEF-fonden finansierar därmed hälften av projektet.  

Enbart projekt som EU-kommissionen anser tjänar ett gemensamt intresse för unionen, så kallade Projects of Common Interest (PCI), kan söka finansiering genom CEF-fonden. För energiinfrastrukturprojekt innebär detta att projektet ska bidra till sammankopplingen av EU-ländernas energinätverk, underlätta integreringen av förnybara energikällor, säkerställa energisäkerhet eller ge konsumentfördelar i form av valmöjlighet och konkurrenskraftiga priser. Enligt EU-kommissionen ska PCI-projekt också bidra till minskade koldioxidutsläpp och är därför en viktig pusselbit i den gröna given.  

EU investerar totalt över 1 miljard euro i sammanlagt fyra liknande infrastrukturprojekt och en studie. Störst finansiering (657 miljoner euro) tilldelas EuroAsia interconnector - en 898 kilometer lång förbindelseledning under vatten som ska sammankoppla Cypern med resten av Europa. 

 

Läs mer på EU-kommissionens hemsida här. 

Läs Svenska kraftnäts nyhetsartikel här. 

Läs Fingrids nyhetsartikel här. 

/Vilma Johansson 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information